Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (ННІ ІКПІ)

Інфокомунікації — це сучасна інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура, яка забезпечує можливості інформаційного обміну передавання мови, даних та відеозображень для надання користувачам широкого спектру послуг на базі конвергенції та взаємодії технологій.

Програмна інженерія забезпечує інтегрування принципів математики, інформатики та комп’ютерних наук з інженерними підходами. Це напрямок підготовки фахівців, який пов’язаний з теорією, методами та засобами професійної розробки програмного забезпечення,  його реалізації, тестування, обслуговування та модернізації.

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ (ННІ ІКПІ)

 

В 1920 році в Одеському інституті інженерів зв’язку було створено факультет телефонно-телеграфного зв’язку, який став історичним попередником теперішнього інституту Інфокомунікацій та програмної інженерії. Першими деканами факультету були доценти Коган М.М. і Млієвський З.Б. Після закінчення Великої Вітчизняної війни, з 1945 р., факультет очолювали доценти Грязєв В.І., Ружинський Д.П.,   Шилов О.С. Стрімкий розвиток галузі зв’язку зумовив необхідність заснування в 1967 р. нового факультету Автоматичного електрозв’язку, який очолив доцент Шилов О.С. Пізніше деканами були доценти Захарченко М.В. (з 1970 р. до 1981 р., зараз – професор, д.т.н., зав. кафедрою Інформаційної безпеки та передачі даних),  Одинцов М.М. (1981-1982 рр.), Діденко В.Є. (1982–1985 рр.), Орлов В.М. (1985–1989 рр., сьогодні професор, д.е.н., завідувач кафедри Економіки підприємства та корпоративного управління), Брітнер Л.П. (1989–2000 рр.). З появою нових технологій зв’язку та вдосконаленням змісту навчання у лютому 2001 р. назву факультету було змінено, факультет Автоматичного електрозв’язку було перейменовано у факультет Інформаційних мереж. Зміна назви факультету не тільки враховувала існуючі технологічні зміни структури галузі телекомунікацій, а й дозволила суттєво розширити напрямки підготовки фахівців. Тенденції конвергенції існуючих окремо на протязі багатьох років телекомунікаційних та інформаційних мереж в єдину інфокомунікаційну інфраструктуру, зумовили у лютому 2012 р. злиття двох факультетів Інформаційних мереж та Телекомунікаційних систем у факультет Інфокомунікацій. Стрімкі темпи розвитку інфокомунікацій зумовили нові вимоги до підготовки фахівців, які передбачають отримання знань не тільки інфокомунікаційної інфраструктури, а ще й знань з інформаційних технологій, програмування та системної інтеграції, інсталяцій операційних систем та програмного забезпечення. Важливою подією 2014 року стало ліцензування спеціальності 121 - Інженерія програмного забезпечення, метою якого є підготовка затребуваних ІТ-фахівців галузі. Тому, згідно вимогами сьогодення та за умов розширення напрямів підготовки, в грудні 2013 року на базі факультету Інфокомунікацій організовано Навчально-науковий інститут Інфокомунікацій та програмної інженерії.

В 2016 році було відкрито нову спеціальність 122 – Комп’ютерні науки та інформаційні технології, яка найбільш широко охоплює ІТ-дисципліни для підготовки розробників та аналітиків інформаційних систем для бізнесу, промисловості, банківської сфери, освіти та науки.

 

З грудня 2000 року й до сьогодні ННІ ІКПІ очолює професор кафедри Вищої математики, доктор технічних наук Стрелковська Ірина Вікторівна.

 

На кафедрах ННІ ІКПІ вже з перших років його функціонування, сформувався висококваліфікований колектив викладачів, які є відомими своєю творчою, педагогічною, видавничою, науковою діяльністю та плідними зв’язками з галузевими підприємствами. Це понад 350 викладачів, в тому числі 18 академіків, членів-кореспондентів міжнародних і галузевих академій; 36 професорів, докторів наук; 84 доценти, кандидати наук; 4 заслужених працівника вищої школи України; 8 лауреатів Державної премії, 5 заслужених діячів науки і техніки України, які дають студентам ґрунтовні знання та навички для застосування в майбутній фаховій діяльності.

Чимала кількість випускників минулих років стали видатними вченими, керівниками підприємств галузі зв’язку, великих науково-дослідних, конструкторських і виробничих підприємств. Факультет пишається своїми випускниками, серед яких професори: Воробієнко П.П., Захарченко В.М., Петринський Є.Н, Гранатуров В.М., Котельников А.К., доценти: Кордобовський О.І., Савицький Ю.П., Пасічник М.Д., Зелінський М.Ф., Большой О.Л., Жарко І.В., Женжера В.Л., Лейбзон А.Я., Проживальський О.П., Русинський А. П., Ганжа С.М.  та інші.

Сьогодні Навчально-науковий інститут інфокомунікацій та програмної інженерії продовжує працювати як провідний осередок Академії зі збереженням минулих традицій та найбільш багаточисельний інститут Академії, в якому навчаються понад 1000 студентів. Студенти ННІ ІКПІ – це яскраві особистості, лідери, талановиті студенти й молоді науковці, які мають активну громадську позицію й презентують свої досягнення не тільки в процесі навчання та науковій діяльності, а й в суспільному житті Академії, самодіяльності та КВК.

Стрімкий розвиток телекомунікацій вимагає сучасних знань для кожного, хто бере активну участь у їхній розробці й обслуговуванні. Тільки ті фахівці, які володіють знаннями та вільно спілкуються технічною англійською, здатні впроваджувати й розвивати нові інформаційні технології, здійснювати ефективну інженерію галузі на всіх рівнях її ієрархії. Тому з метою якісної підготовки конкурентоспроможних фахівців, які мають сучасний рівень знань та можливість вільного спілкування з фахівцями різних країн світу в єдиному інформаційному середовищі, за ініціативою ректора було створено групи «Technical Elite Groups», які вивчають усі предмети англійською мовою. Цільовий відбір викладацького складу та залучення найкращих фахівців галузі для викладання в «Technical Elite Groups» дозволило сформувати якісно нове навчальне середовище, яке відповідає інноваційному розвитку телекомунікацій. Сьогодні в ННІ ІКПІ навчаються англійською понад 100 студентів. Серед основних переваг навчання англійською мовою можна відмітити:

*      отримання сучасного рівня знань з можливостями вільного спілкування технічною англійською в єдиному інформаційному просторі;

*      можливість вільно працювати з технічною документацією для виконання задач розробки та експлуатації обладнання інфокомунікацій,

*      конкурентоспроможність на міжнародному ринку праці та можливість працевлаштування в зарубіжних компаніях;

*   можливість працевлаштування у відомих науково-дослідних установах світу з метою участі у проведенні наукових досліджень та участі у науково-технічному розвитку інфокомунікацій;

*      можливість продовжувати навчання або працювати в галузі інфокомунікацій у різних країнах світу.

Студенти «Technical Elite Groups» навчаються окремим потоком, слухають лекції, працюють на практичних, лабораторних заняттях і спілкуються з викладачами тільки англійською мовою. Лектори та викладачі, які викладають у «Technical Elite Groups» мають високу кваліфікацію і значний досвід роботи в іноземних навчальних закладах. Для постійного удосконалення мовного рівня та технічної англійської термінології для студентів «Technical Elite Groups» організовано постійні тренінги та мовні курси з викладачами кафедри іноземних мов та волонтерами з країн світу.

В Навчально-науковому інституті інфокомунікацій та програмної інженерії починаючи з 2013 року реалізується довгострокова програма «Подвійні дипломи» для студентів, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра та магістра, яка діє між Одеською національною академією зв’язку ім. О.С. Попова та Anhalt University of Applied Sciences (Кетен, Німеччина).

Бакалаврська программа «Подвійний диплом» реалізується для студентів спеціальності 172. Телекомунікації та радіотехніка, навчання проводиться тільки німецькою. Студенти ОНАЗ ім. О.С. Попова після 2,5 років навчання мають можливість поїхати навчатися в Anhalt University of Applied Sciences (Кетен, Німеччина) для отримання диплому бакалавра. Узгодження навчальних програм дозволяє студентам отримати два дипломи одночасно, тобто окрім диплома бакалавра ОНАЗ отримати диплом бакалавра Anhalt University of Applied Sciences (Кетен, Німеччина).

Магістерська програма «Подвійний диплом» реалізується для студентів спеціальності 172. Телекомунікації та радіотехніка, спеціалізацій «Комп’ютерні мережи та Інтернет», «Технології та засоби телекомунікацій» та «Телекомунікаційні системи та мережі». Навчання в магістратурі здійснюється тільки англійською. Перший семестр навчання в магістратурі (півроку з жовтня по березень) студенти проводять в Anhalt University of Applied Sciences (Кетен, Німеччина), другий семестр – навчаються в  ОНАЗ ім. О.С. Попова, а на шостому курсі написання магістерської роботи можуть виконувати як в Одесі, та і в Німеччині. Узгодження навчальних програм дозволяє студентам отримати два дипломи одночасно, тобто окрім диплома магістра ОНАЗ, отримати диплом магістра Anhalt University of Applied Sciences (Кетен, Німеччина).

Основні напрями діяльності ННІ ІКПІ спрямовані на підготовку висококваліфікованих фахівців, бакалаврів спеціальності 121. Інженерія програмного забезпечення, 172. Телекомунікації та радіотехніка та нової спеціальності 122. Комп’ютерні науки та інформаційні технології.

Спеціальність 121. Інженерія програмного забезпечення забезпечує підготовку затребуваних ІТ-фахівців галузі: інженерів-програмістів (Developer/Programmer), розробників прикладного програмного забезпечення (Software Devel-oper/Programmer), розробників Web-систем (Web Developer), програмістів баз даних (Database Developer/Programmer), ігрових програмістів-розробників (Game Developer/Producer), фахівців з аналізу систем даних (Data Systems Analyst), фахівців з тестування та супроводу програмного забезпечення (QA Specialist). Студенти «Програмної інженерії» вивчають значну кількість мов програмування (C++, Java, C# (.NET), Python, Ruby, SQL, HTML/CSS (+frameworks), JavaScript  (+frameworks), PHP (+frameworks)) та багато технологій програмування. Компетенція фахівців програмної інженерії передбачає різнопрофільну підготовку. Це не тільки створення комп'ютерних програмних продуктів різної складності та володіння різними операційними системами (сімейства Linux, FreeBSD, Windows), а й створення продуктів під мобільні пристрої (iOS, Android), організація роботи комп'ютерних мереж, програмування під різні мережі (технології клієнт-сервер), роботи над захистом систем, створення складного програмного забезпечення, керування проектами та ін.

Спеціальність 122. Комп’ютерні науки та інформаційні технології забезпечує підготовку розробників і аналітиків інформаційних систем для бізнесу, промисловості, банківської сфери, освіти і науки. Студенти спеціалізуються в проектуванні і розробці Web-орієнтованих корпоративних і інформаційно-пошукових систем, програмних продуктів для автоматизації логістики, CRM і ERP систем, Data Mining, систем штучного інтелекту та експертних систем, а також розробку ПЗ для комп'ютерного моделювання та комп'ютерної графіки. Навчання ґрунтується на сучасних мовах і технологіях програмування (С++, Java, C#, .NET, UML), засобах проектування баз даних (MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB), розробці WEB-ресурсів (HTML, CSS, JavaScript, PHP, Python, Ajax, jQuery, Node.Js) і мобільних додатків (Android SDK), освоюються сучасні середовища розробки програмного забезпечення (MS Visual Studio, Eclipse PDT, Rational Rose, BPwin, NetBeans, PhpStorm, Aptana Studio, IntelliJ IDEA). Приділяється увага клієнт-серверних технологій, адміністрування комп'ютерних мереж на Unix/Linux і обладнанні CISCO Systems, засобам технологічного забезпечення роботи підприємств (1С, Mathlab, Statistica, AutoCAD), паралельним і розподіленим обчислень (MPI, OpenMP, CUDA, OpenCL). Випускники спеціальності володіють знаннями зі створення WEB-ресурсів, Internet-порталів та розподілених інформаційних систем; розробку мобільних додатків і комп'ютерних ігор; проектування баз даних і знань; розробку програмного забезпечення для комп'ютерного моделювання та комп'ютерної графіки; проектування і розробку інформаційно-пошукових, експертних систем, систем реінжинірингу бізнес-процесів; бізнес-аналіз і керівництво групами програмістів-розробників і ін.

Спеціальність 172. Телекомунікації та радіотехніка забезпечує підготовку бакалаврів, які з метою отримання високого рівня фахової підготовки, практичних вмінь та навичок, починаючи з третього або четвертого курсу навчаються з урахуванням обраної спеціалізації:

ØІнформаційні технології та системи в бізнесі,

ØКомп’ютерні мережі та Інтернет,

ØФіксований, мобільний та комп’ютерний зв’язок,

ØТелекомунікаційні системи та мережі,

ØПрограмне забезпечення інформаційних мереж зв’язку,

ØТелемедицина,

ØТехнології волоконно-оптичного зв’язку,

ØЦифрове телевізійне, мультимедійне та звукове мовлення,

ØКабельне телебачення та інтегровані з ним служби

ØВиробництво телевізійного та мультимедійного контенту.

Після отримання диплома бакалавра за спеціальністю 172. Телекомунікації та радіотехніка, в інституті можливо продовжити навчання з метою отримання диплому магістра за наступними спеціалізаціями:

 

 

Компютерні мережі та Інтернет

Це майбутні фахівці інформаційних мереж, які можуть працювати на підприємствах різних форм власності на посаді керівника або інженера відділу інформатизації, системного адміністратора або інтегратора, які проектують та обслуговують локальні та глобальні комп’ютерні мережі та системи, системи відеомоніторингу та спостереження, мережі ІР-телефонії.

Інформаційні технології та системи у бізнесі

Це майбутні фахівці інформаційних технологій бізнес-структур, які можуть працювати в банках, на виробничих підприємствах та в комерційних структурах на посаді інженера або керівника відділів інформатизації, які проектують та технічно супроводжують комп’ютерні мережі та системи бізнес-структур, системи безпеки та спостереження офісних та корпоративних мереж.

Телемедицина

Це майбутні фахівці зі створення й обслуговування сенсорних мереж для обміну медичною інформацією в необхідних режимах для забезпечення контролю і термінових заходів при лікуванні та діагностуванні пацієнтів. Вони можуть працювати у медичних закладах на посаді інженера або керівника відділу інформаційного забезпечення.

Програмне забезпечення інформаційних мереж зв’язку

Це майбутні програмісти інформаційних мереж, які володіють знаннями з системного та прикладного програмування на рівні системних програмістів і можуть працювати на посадах інженера або програміста ІТ-відділів, адміністратора мереж ІР-телефонії, інформаційних мереж, адміністратора баз даних на підприємствах, силових структурах та корпоративних мережах.

Телекомунікаційні системи та мережі

Це майбутні фахівці телекомунікаційних мереж, які займаються вирішенням транспортних проблем мережі, налагодженням обладнання та питаннями, які пов’язані з передаванням трафіку, визначенням пропускної здатності каналів зв’язку і комунікаційних пристроїв. Вони можуть працювати на посадах інженерів або керівників відділів обслуговування та проектування транспортної мережі.

 

Технології та засоби волоконно-оптичного зв’язку

Це майбутні фахівці, що набули теоретичних знань та практичних вмінь з новітніх сучасних технологій волоконно-оптичних транспортних систем різних видів хвильового мультиплексування. Вони можуть працювати на посадах керівників або інженерів з проектування, будівництва та експлуатації телекомунікаційних мереж.

Мультисервісні засоби телекомунікацій

Це майбутні спеціалісти з обслуговування сучасних цифрових та пакетних систем комутації мультисервісних мереж, які можуть працювати на посаді інженера або керівника Центру технічного обслуговування та експлуатації телефонних міських та міжміських мереж, інженера або керівника відділів проектування та розвитку.

Мобільний зв’язок

Це майбутні фахівці з обслуговування мереж мобільного зв'язку стандартів GSM, CDMA, UMTS та LTE, мереж радіодоступу Wi-Fi та WiMAX, які можуть працювати на посаді інженера центру комутації MSC або керівника відділу технічного обслуговування та експлуатації MSC, керівника, інженера, або системного інтегратора та адміністратора мереж радіодоступу.

Цифрове телевізійне, мультимедійне та звукове мовлення

Це майбутні фахівці із цифрового телевізійного, мультимедійного та звукового мовлення, які можуть працювати на підприємствах радіозв'язку, які оснащенні сучасним мовленнєвим обладнанням радіомовлення та телебачення, а також на будь-яких підприємствах, на яких реалізують аудіо-, відео- та аудіовізуальні та мультимедійні технології мовленнєвого й немовленнєвого призначення.

Виробництво телевізійного та мультимедійного контенту

Це майбутні фахівці, які можуть працювати в телецентрах, телевізійних та мультимедійних студіях та на будь-яких підприємствах виробництва телевізійної, мультимедійної та іншої аудіовізуальної інформації.

Кабельне телебачення та інтегровані з ними служби

Це майбутні фахівці кабельного телебачення та інтегрованих з ним служб, які можуть працювати на підприємствах телекомунікацій та радіотехніки, зокрема, підприємствах радіозв’язку, радіомовлення та телебачення, а також на будь яких підприємствах, на яких реалізують аудіо-, відео- та аудіовізуальні та мультимедійні технології мовленнєвого й не мовленнєвого призначення.

Організаційно до складу ННІ ІКПІ входить 6 кафедр:

Ø      Вищої математики (завідувач - доц. Дмитрієва І.Ю.);

Ø      Волоконно-оптичних ліній зв’язку (завідувач - проф. Бондаренко О.В.);

Ø      Інформаційних технологій  (завідувач - доц. Леонов Ю.Г.);

Ø      Комутаційних систем (завідувач - проф. Ложковський А.Г.);

Ø      Мереж зв’язку (завідувач - доц. Нікітюк Л.А.);

Ø      Телекомунікаційних систем (завідувач - проф. Балашов В.О.);

Якісному навчально-методичному забезпеченню підготовки фахівців сприяє активна наукова та методична діяльність викладачів. Вчені ННІ ІКПІ за останні 5 років опублікували понад 300 наукових робіт у міжнародних та вітчизняних наукових журналах, 70 монографій, підручників, навчальних посібників, в тому числі під грифом Міністерства освіти і науки України й Міністерства транспорту та зв’язку України.

Велика робота в ННІ ІКПІ здійснюється з удосконалення лабораторної бази. Зусиллями колективу кафедри Мереж зв’язку створено сучасні навчальні лабораторії, які обладнані новітнім мережним обладнанням. Спільно зі швейцарською компанією «Райхле і Де-Массарі» (представник на території України - компанія «Synergia») організовано спеціалізовану лабораторію «Структуровані кабельні системи», в якій проходять навчання близько 300 студентів щорічно. Для роботи в цій лабораторії викладачі кафедри пройшли підготовку в навчальному центрі компанії «Райхле і Де-Массарі». Право отримання сертифікатів надається і найкращим студентам, які успішно засвоїли дисципліну «Структуровані кабельні системи» і пройшли тестування в компанії R&M. Вони отримують іменні міжнародні сертифікати R&M, які дають можливості першочергового працевлаштування в компаніях системних інтеграторах в будь-якій точці земної кулі. Лабораторія «Інфокомунікацій» призначена для вивчення студентами архітектурних особливостей сучасних мереж і можливості здобувати навички роботи в реальних інформаційних і телекомунікаційних мережах, отримання знань з проектування мереж з використанням сучасних програмних продуктів. Лабораторія «Мережних технологій» дає можливості студентам досліджувати сучасні параметри і протоколи інформаційних мереж. Крім того, кафедра Мереж зв’язку має філіал на базі найбільшої в регіоні телекомунікаційної компанії TeNeT, де студенти проходять виробничу практику і набираються досвіду практичної роботи на підприємстві.

На кафедрі Комутаційних систем створено лабораторію «Цифрові системи комутації» на базі сучасного комутаційного обладнання ЦСК «Квант-Е» ТОВ «Телекарт-Прилад». Крім того, в цій лабораторії налаштовані та експлуатуються: ЦСК «Дніпро», ОАО «Днепропетровский машиностроительный завод»; ЦСК «Матрица», НПО «Телекоммуникационные технологии» та сучасний вузол мультисервісного доступу MSAN МОНІС. Використання в навчальному процесі сучасного обладнання лабораторій дає змогу студентами отримувати знання та професійні навички на реальному обладнанні. Нещодавно лабораторну базу ННІ ІКПІ було розширено обладнанням базової станції BTS CDMA-2000, яку в якості спонсорської допомоги надали оператори мобільного зв’язку «Інтерднестрком» та «Інтертелеком» з метою якісної практичної підготовки студентів спеціалізації «Мобільний зв’язок».

На кафедрі Телекомунікаційних систем працює п’ять навчальних лабораторій, які обладнанні сучасним цифровим обладнанням: Ericsson, Iskratel, Alcatel-Lucent, Фарлеп та Watson Telecom. Три комп’ютерні класи забезпечують проведення циклу віртуальних лабораторних робіт. Навчальний лінійно-апаратний зал кафедри дозволяє якісно виконувати практичну підготовку спеціалістів. Теоретична підготовка студентів доповнюється практичною роботою під час лабораторних робіт на діючому сучасному обладнанні зв’язку й виробничою практикою на підприємствах зв’язку.

На кафедрі Волоконно-оптичних ліній зв’язку організовано три навчальні лабораторії, які оснащені приладами вимірювання місць пошкодження оптичного кабеля (ОК) «Горизонт», приладами для зварювання оптичних волокон (ОВ), вимірювачами дисперсії ОВ «ИД-42», оптичними тестерами та оптичними рефлектометрами. Такий перелік обладнання дозволяє студентам отримати знання та практичні навички з вивчення конструкції оптичних волокон та оптичних кабелів, навчитися самостійно виконувати вимірювання параметрів ОВ, виконувати зварювання ОВ, визначати місця пошкодження ОК, виконувати вхідний контроль будівельних довжин ОК, визначати характеристики передавальних та приймальних пристроїв волоконно-оптичних систем передачі (ВОСП) та вимірювати енергетичний потенціал ВОСП. За допомогою програмного комплексу АПР ЛКС та програми АВК в комп’ютерному класі кафедри студенти отримують навички складати робочі проекти ВОЛЗ і виконувати кошторисно-фінансовий розрахунок до них.

В ННІ ІКПІ проводиться велика робота з питання збереження, генерації та акумулювання науково-педагогічної еліти Академії. За останній рік здобувачі захистили 1 докторську дисертацію і 7 кандидатських дисертацій.

Не тільки викладачі, а й студенти під час навчання активно займаються науково-дослідною роботою під керівництвом провідних спеціалістів Академії, що реалізується в участі в конференціях молодих спеціалістів, творчих конкурсах та олімпіадах.

Серед конкурсів слід відмітити професійний конкурс оператора МТС «Професіонали майбутнього», який проводиться щорічно для бакалаврів напрямку «Телекомунікації» серед десяти ВНЗ України. Кожен рік команда МТС Академії складається переважно зі студентів ННІ ІКПІ. Вже стала приємною традицією перемога команди МТС ОНАЗ ім. О.С. Попова. Так перемогу у Всеукраїнському конкурсі МТС Всеукраїнської програми «Професіонали майбутнього» отримано в 2007, 2009 та 2010 роках, в 2012 році - друге місце, у 2016 році - перше місце з проектом . Участь студентів у конкурсі МТС «Професіонали майбутнього» супроводжується проходженням командою студентів практики в компанії та в разі перемоги команди – подарунками та грошовими призами від ПрАТ «МТС-Україна». 

Наші студенти, які навчаються в групах «Технічної еліти», приймають участь у роботі міжнародних конференцій, серед яких конференція міжнародної спілки електрозв’язку ITU Telecom WORD у м. Женева (Швейцарія), конференція компанії «Астра» в Люксембурзі, міжнародна конференція ITU у м. Гвадалахара (Мексика). Успішна презентація досягнень принесла перемогу нашим студентам у конкурсі інноваційних проектів «Інноваційні рішення в сучасних інфокомунікаціях», який проводився у Москві в межах V Всеросійського молодіжного форуму «Інформаційні технології в світі комунікацій».

Талановиті студенти ННІ ІКПІ у складі команди Академії приймають активну участь у всеукраїнській студентській олімпіаді з напряму «Телекомунікації», де завжди посідають призові місця. В 2012 р. перше місце посів студент Мерецький А., в 2013 р. - Фіголь Д. та Гонсіоровський Д. В поточному році за підсумками ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади І місце посів Константинов М.,  ІІ місце – Палій О., ІІІ місце – Смаглюк С. та Іванова Т. Команда Академії у складі студентів ННІ ІКПІ посіла 1-е командне місце у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади.

Активну участь приймають студенти інституту у різноманітних студентських олімпіадах з дисциплін «Вища математика», «Англійська мова», «Інформатика» та інших конкурсах, таких як, ІТ-Планета та ІТ-Universe. В цьому році наші студенти показали високі результати у фінальному етапі: диплом 1-го ступеня за перемогу у фіналі в конкурсі «Управління ІТ-проектами» отримав Шатіков Д., також взяли участь у фіналі конкурсів «Управління ІТ-проектами» та «Администрирование Linux» та отримали сертифікат конкурсанта ІІІ етапу (фіналу) «ІТ-Universe-2016» студенти Карайванська Г., Рудаков Є., Крохмалюк І., Покраса М., Оркуш Д., Скіцан Р., Артамонов О., Глотова Я., Макаренко Б., Овдєйчук А.

Молоді науковці приймають активну участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з технічних наук напряму «Телекомунікації»: в 2013 році студенти інституту посіли перші місця (Цуманець Ю., Шевчук Н. та Онищенко М.). У 2015/2016 навчальному році у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з технічних наук 1-е місце посіли студенти Константинов М. та Польна Ю. Спеціальним призом за актуальність теми відзначено студента Оркуша Д.

Досягнення в науковій діяльності студентів ННІ ІКПІ відомі у межах всієї України. Учасники Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Комп¢ютерні мережі», який проводився у Хмельницькому національному університеті, отримали перемогу, презентували свої новітні наукові розробки студенти інституту у Севастопольському національному технічному університеті на 7 міжнародній молодіжній науково-технічній конференції «Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікацій» та в V Міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми телекомунікацій - 2011», яка присвячена Дню науки і Всесвітньому дню телекомунікацій в Київському Інституті Телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський Політехнічний Інститут».

Бути молодим науковцем сьогодні не тільки цікаво, але й престижно. Студенти ННІ ІКПІ, які подали наукові роботи на участь в стипендіальній програмі Фонду Віктора Пінчука «Завтра.UA», стали стипендіатами і приймають активну участь у діяльності молодіжного руху «Завтра.UA». За останні роки стипендіатами стали Майданович Ю. (2011р.), Варбанець В. (2012р.), Золотухін Р. (2013р.), Константинов М. (2016р.).

 

З метою активізації наукової роботи молодих вчених та підготовки до захисту майбутніх магістрів, які отримують можливості презентувати свої наукові досягнення, факультет Інфокомунікацій в 2011 році став організатором Міжнародної конференції молодих вчених «Інфокомунікації – сучасність та майбутнє».

Конференція проходить вже втретє, в ній прийняли участь понад 230 доповідачів, з яких магістри ННІ ІКПІ та інших інститутів, молоді вчені з вищих навчальних закладів України, Азербайджану, Росії, Молдови та Сирії. Саме участь у конференції дає змогу магістрам отримати необхідний досвід докладів наукових робіт, спробувати себе в науковому диспуті напередодні захисту магістерських робіт. У конференції прийняли участь студенти, аспіранти, викладачі, представники телекомунікаційних компаній України та країн СНД. Серед авторів поданих тез більшість склали студенти, аспіранти та викладачі ОНАЗ ім. О.С. Попова. За результатами роботи конференції було опубліковано збірник, до якого увійшли 162 тези доповідей.

Успішне навчання та активна наукова діяльність студентів-відмінників ННІ ІКПІ забезпечує отримання іменних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної ради України, ОНАЗ ім. О.С. Попова, імені Г.З. Сінченка.

Важливим питанням навчання в ННІ ІКПІ є проходження виробничої практики студентами інституту на підприємствах галузі з метою отримання знань та практичних вмінь. Серед підприємств, які є базовими для практичної підготовки можливо відмітити: ПАТ «Укртелеком», U’tel, ТОВ «Телекомунікаційна будівельна компанія», ПрАТ «MTC-Україна», ПрАТ «Київстар”, НВП «Інком-Одеса», ТК «TENET», НВМ «Секанс», ДП «Парус», ТОВ «Тетта», ПАТ «Датагруп», ТОВ «Комтел», ЗАТ «Інтертелеком», ТОВ «Комстар Україна», ВАТ «Одеський кабельний завод», ТОВ «Скайлайн телеком», ТОВ «Телекарт-Прилад», ПФ ВАТ «Фарлеп Інвест» та інші. 

Протягом останніх чотирьох років було організовано лінійну (технологічну) практику на кафедрі ВОЛЗ. Монтажна лабораторія організована на навчальному полігоні ОНАЗ ім. О.С. Попова, в якій студенти отримують практичні знання з виконання монтажу муфт електричних та оптичних кабелів зв’язку, розподільних коробок, вимірювання параметрів кабелів та заземлювальних пристроїв, визначення місця пошкодження кабелів за допомогою кабелепошукових пристроїв.

Саме практична підготовка сприяє вибору тематики дипломного проектування та магістерських робіт майбутніх випускників. Постійно зростає число дипломних проектів, виконаних на замовлення підприємств. Зокрема, підприємства галузі, такі як ПрАТ “Укртелеком“, ПрАТ «Київстар”, ТК «TENET» та ін., не тільки пропонують сучасний тематичний зміст дипломних проектів (робіт) та магістерських робіт Академії, але й їхні керівники беруть участь у роботі Державних екзаменаційних комісій.

З метою в подальшому отримати затребувану та конкурентоспроможну професію, мати престижну, стабільну й високооплачувану роботу та швидке зростання кар’єри, починаючи з 2-го курсу, всі студенти мають можливість одночасно здобути другу вищу освіту за спеціальністю Економіка підприємства або Менеджмент організацій та навчатися в Одеській військовій академії підготовки офіцерів запасу.

Постійне зростання потреби галузі у висококваліфікованих ІТ-фахівцях сьогодні вирішується шляхом впровадження ІТ-технологій в навчальний процес та створення системи додаткового навчання у напрямку ІТ-технологій на різних курсах, семінарах і тренінгах Академії. Сьогодні майже всі студенти ННІ ІКПІ та всієї Академії мають змогу отримати сучасний рівень знань на курсах з програмування (PHP, HTML, JavaScript СУБД MySQL та інші). При Академії функціонують авторизовані курси компанії Cisco (для мережних і системних адміністраторів), авторизовані курси по обладнанню компанії Reichle & De-MassariІнсталятор і дизайнер структурованої кабельної системи») та спеціальні курси по прикладному програмному забезпеченню з «1С: бухгалтерія», «1С: підприємство»,  «Парус: підприємство» та інші).

Для підготовки висококваліфікованих ІТ-спеціалістів Академія виступила з ініціативою організації всеукраїнського проекту «ІТ-освіта» сумісно з Управлінням освіти та науки Одеської міської ради. Метою проекту є залучення талановитих учнів випускних класів до профільного навчання в ІТ-класах з метою популяризації       ІТ-напрямків підготовки Академії і формування якісного контингенту студентів Академії.

Для реалізації проекту створено профільні ІТ-класи та майстер-класи для учнів 10-тих та 11-тих класів у багатьох школах міста. Зайняття зі школярами проводять викладачі Академії, представники ІТ-галузі та магістри ННІ ІКПІ. Навчання в профільних класах відбувається за тематиками, які сьогодні є найбільш затребуваними в галузі ІТ: основи мережних ІТ-технологій, технології Web-дізайну та створення сайтів, вивчення мови сценаріїв JavaScript, анімація та інтерактивні ефекти Macromedia Flash.

 

У межах співпраці ННІ ІКПІ з загальноосвітніми школами (ЗОШ) м. Одеси викладачі та кращі студенти ННІ ІКПІ проводять уроки фізики та інформатики для школярів 10-11 класів. В школах з поглибленим вивченням англійської мовою ці уроки проводяться англійською. Сьогодні в межах профорієнтаційної роботи в багатьох школах міста організовані гуртки та проводяться тематичні майстер-класи для школярів. Найулюбленішими серед учнів ЗОШ є майстер-класи «Збери FM-приймач своїми руками» та «3D галограма».

Під час навчання студенти ННІ ІКПІ мають можливість постійно удосконалювати знання, вивчаючи новітні мережні технології, сучасні мови програмування, нові комп’ютерні програми, системне адміністрування, комп’ютерну графіку та дизайн на додаткових курсах Академії. Це дає змогу отримати міжнародний сертифікат Академії Сіsco Systems або сертифікат системного адміністратора та інсталятора СКС компанії R&M, отримати сертифікат «1С. Бухгалтерія. Програмування».

Студентське самоврядування сьогодні один із важливих напрямків розвитку інститутського життя. Головує студентською радою сьогодні магістрант ННІ ІКПІ Зубенко М. Сьогодні актив студентського самоврядування контролює питання підвищення успішності студентів та відвідування занять. В ННІ ІКПІ продовжується активна робота студентських рад в гуртожитках Академії, які працюють сумісно зі студентським профкомом Академії. Метою діяльності студентських рад є покращення умов проживання в гуртожитках і підвищення особистої відповідальності студентів за збереження матеріально-технічних побутових засобів та майна.   

Система виховної роботи в ННІ ІКПІ орієнтована на формування особистості, громадянина та професіонала. Виховний процес містить у собі індивідуальний підхід і стимулює здібності до саморозвитку й самовиховання. В ННІ ІКПІ існує система кураторства, яка передбачає призначення кураторів для студентських груп 1-го і 2-го курсів. 

Таланти наших студентів відомі всім прихильникам самодіяльності та КВК. Так команда першокурсників ННІ ІКПІ щорічно займає призові місця в конкурсі талантів «Студентська зима». В цьому році в номінації «Хореографія» команда першокурсників ННІ ІКПІ зайняла перше місце. Дипломами лауреатів обласного фестивалю-конкурсу художньої само-діяльності «Студентська осінь» серед ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Одеського регіону нагороджений хореографічний колектив «Ми зв’язківці» під керівництвом Гордієнко Д. Наші студенти щорічно посідають призові місця в «Танцювальній битві ОНАЗ» та конкурсі «Зірка Академії». В 2014 році Зіркою академії стала студентка Школа І., у 2016 році почесне друге місце зайняла Касько Н., а Містером Академії став студент ННІ ІКПІ Язаджи М.

Студенти ННІ ІКПІ активно приймають участь у підготовці та проведенні академічних культурно-масових заходів, таких як «День Академії», «День ННІ ІКПІ», «День працівників радіо, телебачення та зв’язку», «День студента» та інших свят.

Наші студенти завжди перші і в спортивних змаганнях. В цьому році команда першокурсників з міні-футболу, волейболу, настільного тенісу, баскетболу та бадмінтону виграла першість Академії, а студент Демченко О. посів 1 місце в Чемпіонаті з шахів. Призові місця вибороли наші студенти в змаганнях з черліндингу та естафетному бігу, друге місце одержав студент Гербей В. у турнирі кіберспортинивної дисципліни Dota2. В цьому році студент ННІ ІКПІ Насіковський В. отримав звання чемпіона України з тхеквондо в розділі Керугі. Наш студент, багаторазовий призер Європи з кіокушин карате, Грушенко О., буде представляти збірну Європи на VI ваговому чемпіонаті Світу у Токіо (Японія) в 2017 році.

Студенти ННІ ІКПІ беруть активну участь у громадському та культурному житті інституту та Академії, в діяльності команди КВК, входять до складу Ради інституту.

Студенти ННІ ІКПІ беруть активну участь в профорієнтаційній роботі Академії. У поточному році агітбригади студентів відвідали майже усі загальноосвітні школи, гімназії і ліцеї міста Одеси, Чорноморська та Южного.

Всі випускники ННІ ІКПІ гарантовано мають місце працевлаштування на провідних підприємствах галузі зв’язку, таких як: ПАТ «Укртелеком», U’tel,                    ПАТ «Vega», ПрАТ «МТС Україна», ПрАТ «Київстар GSM», ПрАТ «Астеліт Life», «Велтон Телеком», ЗАТ «Інтертелеком», «People.net», ТК «TeNeT», ПАТ «Датагруп», НВМ «Секанс», ДП «Парус», ICN, «Комстар Україна», «Інком-Одеса», ТК «TENET», ТОВ «Скайлайн телеком», ОВ «Телекомунікаційна будівельна компанія», оператори ТВ «Чорне море», «Реноме», «Сана плюс», «Реал-ТВ», «Бриз», агенціях інформаційної безпеки «Юго-Запад», охоронних системах «Secret Service», ТОВ «Телекарт-Прилад», ПФ ВАТ «Фарлеп Інвест» та ін. Випускники ННІ ІКПІ обслуговують мережі зв’язку та комп’ютерні мережі фінансових структур, газового та нафтового комплексів України, Укрзалізниці та силових структур.

Кращі випускники залишаються працювати на кафедрах Академії та продовжують навчання в аспірантурі.