Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Навчально-виробничий центр підвищення кваліфікації, працевлаштування та виробничої практики Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова є структурним підрозділом, що входить до складу Одеської національної академії зв'язку ім. О.С. Попова (в подальшому - Академії) і діє на підставі Статуту Академії та Положення про організацію навчально-виробничого центру підвищення кваліфікації, працевлаштування та виробничої практики.

ПОЛОЖЕННЯ про НВЦ ПКП та ВП

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Це Положення регламентує загальні організаційно-правові, освітні, економічні та науково-виробничі засади функціонування Науково-виробничого центру підвищення кваліфікації, працевлаштування та виробничої практики Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (скорочено – НВЦ ПКП та ВП ОНАЗ ім. О.С. Попова, англійською - О.S. Popov ONAT science and production center of skill upgrading, employment and production practices) (надалі - Центр). Центр створений шляхом перейменування Центру інноваційних технологій, сертифікації та працевлаштування ОНАЗ ім. О.С. Попова за наказом ректора від 13.05.2016 № 01-05-139 з метою вирішення сучасних завдань щодо:

- підвищення кваліфікації персоналу;

- організації, планування, координації та контролю проходження здобувачами вищої освіти Академії практичної підготовки на підприємствах, в організаціях і навчальних закладах, в органах публічної влади та сприяння їх працевлаштуванню;

- підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників Академії;

- участі у розвитку публічного адміністрування та освітнього процесу Академії;

- сприяння впровадженню інноваційних технологій у виробничу діяльність суб’єктів господарської діяльності, органів публічної влади, підрозділів Академії;

- оцінки (підтвердження) відповідності систем управління та якості надання інфокомунікаційних послуг, підготовки персоналу суб’єктів економічної діяльності;

- організації надання платних послуг;

- здійснення наукової та виробничо-комерційної діяльності.

1.1. Центр є самостійним структурним підрозділом ОНАЗ ім. О.С. Попова без права юридичної особи, розташований за адресою: 65029,
м. Одеса, вул. Кузнечна, 1. Академія здійснює заходи всебічного забезпечення діяльності Центру.

1.2. Для підвищення якості виконання завдань і функцій Центр може взаємодіяти з громадською спілкою «ІНФОКОМУНІКАЦІЙНА ЛІГА УКРАЇНИ».

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, постановами Верховної Ради України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, чинним законодавством України, зокрема законами України «Про інноваційну діяльність» (від 04.07.2002 № 40-IV), «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» (від 08.09.2011 № 3715-VI), «Про вищу освіту» (від 01.07.2014 № 1556-VII), «Про наукову експертизу» (15/95-ВР), «Про телекомунікації» (від 18.11.2003 № 1280-IV), «Про поштовий зв’язок»
(від 04.10.2001 № 2759-III), «Про користування радіочастотним ресурсом України» (від 01.06.2000 № 1770-III), законодавством України у сфері оцінки відповідності (сертифікації), наказами Міністерства освіти і науки України, вимогами та стандартами ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управління якістю та загальні принципи розробки і функціонування СУЯ», законодавчими й іншими нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування, що регулюють суспільні відносини у цій сфері, Статутом Академії і цим Положенням, правилами внутрішнього трудового розпорядку для працівників Академії, наказами та розпорядженнями Ректора Академії, рішеннями Вченої ради ОНАЗ ім. О.С. Попова, що набрали чинності відповідно до Статуту Академії.

1.4. Структура та чисельність працівників Центру визначаються відповідно до структури та штатного розпису Академії, наявних функцій, повноважень та покладених на Центр завдань.

1.5. Співробітники Центру приймаються на роботу та звільняються відповідно     до чинного законодавства України  за наказом  ректора Академії.

1.6. Права та обов’язки і відповідальність працівників Центру визначаються цим Положенням, положеннями про відділи, сектори, лабораторії, інші підрозділи Центру та посадовими інструкціями працівників, що затверджуються ректором Академії.

Права, завдання та посадові обов’язки і відповідальність керівника Центру визначаються цим Положенням, а права, посадові обов’язки і відповідальність керівників підрозділів, що входять до складу Центру, визначаються у положеннях про них.

1.7. Зміни та доповнення до цього Положення розробляються керівником Центру та затверджуються наказом ректора Академії.

1.8. Центр може мати, штамп, свій логотип, бланки з назвою Академії та своєю назвою, вести діловодство.

1.9. Логотипом Центру є коло з смугастим фоном, всередині якого розташовано чотири шестірні, що символізують високоякісну освіту, надійні телекомунікації, впровадження інноваційних технологій в життя та високу кваліфікацію працівників:

2.  ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ЦЕНТРУ

2.1. Участь у реалізації державної політики Академії з питань освіти, зв’язку та інформатизації, електронного урядування та публічного адміністрування, захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України (далі – РЧР), надання послуг поштового зв’язку, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації), господарської діяльності, в межах наданих повноважень.

2.2. Надання платних послуг на договірній основі особам із залученням ресурсів Академії.

2.3. Центр організує, координує, контролює діяльність в Академії з питань:

-       проходження практики здобувачами вищої освіти;

-       підвищення кваліфікації та стажування викладачів;

-       працевлаштування випускників Академії;

-       здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів замовників;

-       надання юридичним та фізичним особам на платній основі освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами, шляхом проведення тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів, із залученням ресурсів академії;

-       впровадження інноваційних стратегій і технологій в освітній процес (в межах наданих повноважень);

-       оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації): систем управління підприємств; надання телекомунікаційних  послуг; діяльності персоналу; економічної діяльності підприємств-замовників (операторської діяльності суб’єктів ринку телекомунікацій, послуг поштового зв’язку, сфер користування радіочастотним ресурсом України та інформатизації).

2.4. Реалізація функцій та повноважень органу з оцінки (підтвердження) відповідності систем управління якістю телекомунікаційних послуг та роботи персоналу.

2.5. Участь в реалізації навчальних планів, освітніх програм та проектів Академії (практична підготовка здобувачів вищої освіти).

2.6. Представлення Академії з питань практичної підготовки та працевлаштування здобувачів вищої освіти Академії, сертифікації інфокомунікаційних послуг і персоналу,  підвищення кваліфікації
викладачівАкадемії та персоналу суб’єктів економічної діяльності (за дорученням ректора).

2.7. Співпраця з вітчизняними та закордонними навчальними закладами, підприємствами, установами й організаціями, органами публічної влади, організаціями, установами, підприємствами в межах завдань і повноважень та з питань, визначених Ректором.

2.8. Співпраця з суб’єктами ринків телекомунікацій, інформатизації, послуг поштового зв’язку, користувачами радіочастотного ресурсу України з питань надання їм послуг: впровадження в їх діяльність інноваційних технологій; оцінки якості надання телекомунікаційних послуг; здійснення аудиту; розроблення методик;  наукової діяльності та з інших питань.

3.  НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ

Основними напрямами діяльності Центру, відповідно до мети його створення є:

3.1. Сприяння розвитку освітнього процесу і підвищенню якості наданих послуг, систем управління суб’єктів ринків, в межах наданих повноважень.

3.2. Науково-виробнича діяльність.

3.3. Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та
науково-педагогічних працівників (далі – викладачів).

3.4. Організація, планування, координація та контроль проходження практики здобувачами вищої освіти Академії.

3.5. Сприяння працевлаштуванню випускників Академії.

3.6. Участь в реалізації загальнодержавних та регіональних програм розвитку електронного урядування України та публічного адміністрування в межах наявних функцій та повноважень.

3.7. Здійснення взаємодії та підтримання зв'язків з органами публічної влади та органами державного управління, громадськими асоціаціями (організаціями), громадянами з питань діяльності Центру.

3.8. Участь у розробці та впровадженні державних, галузевих стандартів, а також проектів нормативних чи нормативно-правових актів, концепцій, програм, щодо розвитку вітчизняної сфери зв’язку та інформатизації (телекомунікації, поштовий зв’язок, користування радіочастотним ресурсом, інформатизація), освітнього процесу Академії (за дорученням ректора).

3.9. Оцінка відповідності (сертифікація) електронних адміністративних послуг в системі електронного урядування (за дорученням ректора).

3.10.     Участь у здійсненні аналізу дієвості діючого законодавства у сфері зв’язку та інформатизації, електронного урядування та надання пропозицій щодо його зміни (удосконалення).

3.10.1.   Надання платних послуг.

3.11.     Науково-дослідна та науково-методична робота,
організаційно-методична, інформаційно-аналітична, рекламна та видавнича діяльність з питань функціонування Центру, виробничо-господарська діяльність та сприяння участі Академії у науково-виробничих кластерах.

3.12.     Взаємодія з органами публічної влади та державного управління, з державними, міжнародними, регіональними та місцевими організаціями, установами, вищими навчальними закладами та підприємствами, особами, громадянами в межах визначених функцій та повноважень.

3.13.     Забезпечення провадження виробничо-комерційної діяльності Академії в межах наданих повноважень.

4.  ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

Завданнями Центру є:

4.1.1.   Здійснення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу замовників;

4.2. Організація, планування, координація та контроль процесу проходження практики здобувачами вищої освіти Академії.

4.3. Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та
науково-педагогічних працівників.

4.4. Сприяння працевлаштуванню випускників Академії.

4.5. Сприяння розвитку електронного урядування та публічного адміністрування і реалізації державних (регіональних) цільових програм (в межах повноважень).

4.6. Сприяння застосуванню інноваційних стратегій і технологій в діяльності Академії.

4.7. Функціонування органу з оцінки відповідності (сертифікації) органу з оцінки (підтвердження) відповідності систем управління якістю телекомунікаційних послуг та роботи персоналу.

4.8. Здійснення діяльності на плановій основі.

4.9. Подання необхідної звітності з питань діяльності Центру.

4.10.     Надання платних послуг із:

- проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами тренінгів, курсів, занять у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації  персоналу (працівників) замовників за різними формами навчання, в тому числі й за дистанційною формою, з залученням ресурсів Академії та інших суб’єктів економічної діяльності;

- проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує отримання відповідної ліцензії;

- проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів, стажування;

- підтвердження кваліфікації, отриманої за результатами неформального професійного навчання;

- проведення лекцій, консультацій, тренінгів, практикумів, занять іншої форми з питань науки, техніки, права;

- проведення занять з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації кадрів;

- навчання працівників інших ВНЗ, органів публічної влади та підприємств, осіб сучасним інформаційно-інноваційним технологіям та супроводу їх діяльності з цих питань;

- розроблення, впровадження та супроводження електронних навчальних матеріалів, курсів дистанційного навчання, методик тощо;

- впровадження, виробництва і реалізації дослідної, промислової, наукової, науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів та устаткування, що виготовлені за власними технологіями;

- проведення робіт з: діагностики, стандартизації і сертифікації технологічних процесів, обладнання та матеріалів; вимірювань (випробувань) параметрів в межах метрологічного забезпечення; технічного захисту інформації;

- технічного адміністрування, експертизи, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації), супроводу економічної діяльності суб’єктів ринку телекомунікацій, поштового зв’язку, інформатизації, користувачів РЧР;

- оцінки (підтвердження) відповідності якості телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, послуг з інформатизації процесів;

- розроблення та супровід функціонування, оцінки відповідності (сертифікації) систем управління суб’єктів економічної діяльності;

оцінки (підтвердження) відповідності наявних компетенцій та рівнів підготовки персоналу (працівників) з питань зв’язку та інформатизації, правил безпечної експлуатації технічних засобів, об’єктів, споруд та мереж;

- проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації технологічних процесів;

- розроблення науково-технічної документації з питань зв’язку та інформатизації за замовленням суб’єктів економічної діяльності;

- випробування (вимірювання) показників (параметрів) якості телекомунікаційних послуг, що надаються операторами (провайдерами) телекомунікацій (за зверненням громадян чи осіб);

- проектування, розроблення та виготовлення експериментальних зразків і дослідних партій матеріалів, речовин, приладів, обладнання;

- аудиту економічної діяльності суб’єктів ринку телекомунікацій, послуг поштового зв’язку, інформатизації, користувачів РЧР;

- консалтингові послуги;

- ведення науково-дослідницької (дослідно-конструкторської) роботи;

- розроблення комп'ютерних програм (систем) для забезпечення і організації процесів створення, редагування, поповнення і керування вмістом веб-сайтів.

4.11. Здійснення взаємодії з органами публічної влади та органами державного управління, громадськими організаціями, асоціаціями, мас медіа, підприємствами, громадянами, підрозділами Академії з питань діяльності Центру, а також з інших, визначених Ректором Академії питань.

4.12. Випробування (вимірювання) параметрів сигналів (величин). Вимірювання параметрів приміщень (метрологічне забезпечення).

4.13. Науково-дослідна робота:

4.13.1.        ведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, інших наукових досліджень на замовлення;

4.13.2.        розроблення дослідних зразків.

4.14.               Науково-методична робота:

4.14.1.        Участь у розробленні науково-методичного забезпечення;

4.14.2.        Участь в апробації та впровадженні в освітній процес інноваційних освітніх технологій;

4.14.3.        Надання методичної допомоги структурним підрозділам та працівникам Академії в межах функцій та повноважень Центру.

4.15.      Навчально-виховна робота:

4.15.1.        участь у формуванні психологічної готовності викладачів до інноваційної педагогічної діяльності;

4.15.2.        участь в організації підготовки та проведенні науково-методичних конференцій, семінарів і тренінгів;

4.15.3.        участь в організації, підготовці та проведенні навчальних занять для студентів і слухачів спеціальності «Публічне управління та адміністрування», слухачів курсів підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування, студентів, аспірантів, представників бізнесу та громадських організацій з  питань електронного врядування та електронної демократії.

4.16.               Організаційно-методична робота:

4.16.1.   розроблення методик оцінки якості телекомунікаційних послуг;

4.16.2.   розроблення методик оцінки відповідності діяльності операторів (провайдерів) телекомунікацій на ринку телекомунікацій;

4.16.3.   розроблення методик оцінки відповідності роботи персоналу;

4.16.4.   участь у розробці нових Стандартів організації України (СОУ);

4.16.5.   участь у розробці пропозицій до змін нормативних,
нормативно-правових актів у сфері зв’язку та інформатизації;

4.16.6.   організація взаємодії Академії з операторами телекомунікацій в межах функцій, завдань та повноважень Центру;

4.16.7.   Створення органу з оцінки відповідності (сертифікації) послуг зв’язку та інформатизації.

4.17.     Робота Центру виконується його штатними працівниками, а також з залученням інших працівників Академії та фахівців інших юридичних осіб, органів публічної влади, організацій (за їх погодженням), які мають відповідну кваліфікацію, досвід роботи та знання.

4.18.     Участь у виробничо-господарській діяльності Академії.

5.  СКЛАД ТА КЕРІВНИЦТВО ЦЕНТРУ

5.1.          До складу Центру можуть входити: відділи; лабораторія інноваційних технологій електронного врядування; сектори; методисти; адміністратори баз даних; інженери; експерти; аудитори; консультанти; викладачі; інші підрозділи і працівники згідно з штатним розписом Центру, відповідно до покладених на Центр функцій та завдань.

5.2.          Центр очолює керівник, який призначається наказом ректора.

5.3.          Керівник Центру:

5.3.1.       Керівник Центру безпосередньо підпорядковується ректору Академії, йому підзвітний та підконтрольний. Керівник Центру взаємодіє з іншими працівниками Академії у межах своєї компетенції, функцій та завдань Центру.

5.3.2.       На посаду керівника Центру призначається громадянин  України, який має повну вищу освіту ступеня магістра у галузі знань державне управління чи право, менеджмент, економіка, радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок, автоматика та управління, інформатика та обчислювальна техніка або науковий ступінь кандидата наук та стаж роботи за фахом на державній службі чи на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років.

5.3.3.   Керівник може мати одного заступника, який очолює один з підрозділів Центру.

5.3.4.   На період відсутності керівника Центру (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов’язки та відповідальність покладаються на заступника керівника Центру. У разі одночасної відсутності керівника Центру та його заступника його обов’язки покладаються на начальника лабораторії чи іншого працівника Центру.

5.3.5.   Завдання та обов’язки керівника Центру:

-       здійснює керівництво діяльністю Центру та забезпечує ефективне використання його ресурсів;

-       визначає політику діяльності та всебічного забезпечення Центру;

-       розподіляє функціональні обов’язки заступника, визначає ступінь його відповідальності та керівників структурних підрозділів Центру;

-       розробляє плани роботи Центру, та контролює їх виконання;

-       організовує розроблення та погоджує положення про структурні підрозділи Центру, посадові інструкції працівників Центру та функціональні обов’язки  інших працівників підрозділів Академії, що забезпечують реалізацію функцій та повноважень Центру (практична підготовка та працевлаштування здобувачів вищої освіти, підвищення кваліфікації та стажування викладачів тощо);

-       здійснює підбір персоналу, надає пропозиції Ректору щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Центру, а також їх преміювання в залежності від особистого внеску в досягнення Центру, заохочення та накладання на них стягнень, оголошення конкурсу на вакантні посади;

-       сприяє систематичному підвищенню кваліфікації та рівня професійної підготовки працівників Центру і Академії;

-       організовує ведення діловодства у Центрі відповідно до номенклатури справ Академії, підписує (затверджує) плани, звітні матеріали;

-       погоджує, візує та підписує документи з питань, що належать до компетенції Центру;

-       з дозволу ректора допускає уповноважені органи до перевірки документів Центру;

-       за дорученням ректора взаємодіє з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, іншими ВНЗ, бере участь у міжнародному співробітництві;

-       за запрошенням бере участь у засіданнях, нарадах Академії чи інших юридичних осіб;

-       організовує роботу щодо доведення до працівників Центру
нормативно-правових актів, необхідних для виконання посадових обов’язків, рішень Вченої ради Академії, наказів та доручень ректора;

-       погоджує питання надання працівникам Центру відпусток, інших днів відпочинку;

-       вносить пропозиції щодо забезпечення працівників обладнаним робочим місцем, офісною технікою, засобами зв’язку, канцелярським приладдям;

-       забезпечує контроль стану виконання доручень, що надійшли до Центру;

-       віддає в межах своїх повноважень розпорядження та вказівки, що носять організаційно-розпорядчий характер відносно діяльності Центру згідно із законодавством та організовує перевірку їх виконання;

-       у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками Центру у межах своїх повноважень вживає заходи щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово доповідає про його вчинення ректору;

-       контролює виконавчу дисципліну в Центрі.

5.3.6.   Керівник Центру несе персональну відповідальність за:

-       своєчасне та якісне виконання завдань і робіт, покладених на Центр, наказів, розпоряджень та доручень ректора Академії, рішень Вченої ради Академії в межах своєї відповідальності;

-       ефективне використання і збереження закріплених за Центром матеріальних цінностей;

-       виконання співробітниками Центру правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки безпеки, санітарії та пожежної безпеки.

5.3.7.   Керівник Центру має право:

-       за дорученням ректора представляти Академію у державних органах, органах місцевого самоврядування, в організаціях, установах, підприємствах з питань, що належать до його компетенції;

-       взаємодіяти та підтримувати зв’язки з державними органами, органами місцевого самоврядування, обласними, районними та міськими засобами масової інформації, з підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, суб’єктами ринків, з професійною спільнотою, об’єднаннями громадян тощо з питань, віднесених до функцій, завдань та повноважень Центру;

-       візувати (погоджувати) документи Академії в межах відповідальності Центру та наданих йому повноважень;

-       підписувати документи з питань, віднесених до компетенції Центру: розпорядження підлеглим; виробничу документацію; листи інформаційного характеру, спрямовані відповідним структурним підрозділам Академії, органам державної влади (державним органам), а також підприємствам, установам та організаціям; плани роботи Центру і підрозділів та індивідуальні плани окремих працівників; документи навчального характеру (екзаменаційні та залікові відомості Центру), розклад занять, програми, довідки, пропозиції та вихідні документи Центру, номенклатуру справ тощо;

-       змінювати організаційно-штатну структуру Центру, зважаючи на визначені функції, повноваження та покладені на Центр завдання;

-       скликати, проводити та брати участь у нарадах, конференціях і семінарах з питань, що належать до компетенції Центру;

-       організовувати та координувати проведення науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт з питань, що належать до компетенції Центру, та сприяти впровадженню їх результатів;

-       надавати пропозиції щодо підвищення кваліфікації працівників Центру, а також брати участь у розробленні відповідних навчальних планів та програм;

-       відвідувати та контролювати всі види навчальних занять, що проводяться в Центрі;

-       здійснювати особистий прийом громадян з питань, що стосуються діяльності Центру.

6.  ПРАВА

6.1.          Центр має право одержувати від підрозділів Академії, рад Академії, а також за згодою органів публічної влади, ВНЗ, організацій, установ, підприємств, суб’єктів господарської діяльності, інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на Центр завдань.

6.2.          Інформувати структурні підрозділи Академії та перевіряти виконання ними вимог нормативно-правових актів, розпорядчих документів Академії в межах функцій та завдань Центру та надавати їм методичну допомогу.

6.3.          Залучати працівників Академії, а також фахівців інших навчальних закладів, підприємств, представників органів влади, громадських організацій
(за їх згодою) до виконання робіт відповідно до функцій, завдань та повноважень Центру.

6.4.          Оновлювати техніко-технологічну інфраструктуру і ВЕБ-сторінку Центру, а також фото, відео та інформаційні матеріали рекламного характеру з питань діяльності Центру, розповсюджувати таку інформацію у кібернетичному просторі, в інформаційних виданнях, в мережах теле та радіо мовлення, друкованих виданнях та іншим способом.

6.5.          Надавати пропозиції ректору Академії щодо покращення роботи Центру та розвитку Академії з питань відповідальності Центру.

7.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Працівники Центру несуть відповідальність за:

7.1.          Невиконання чи неналежне виконання покладених на них цим Положенням та посадовими інструкціями обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення норм виробничої етики поведінки, а також за вчинок, що порочить їх як працівників Центру або дискредитує Академію.

7.2.          Недотримання вимог чинного законодавства, внутрішніх організаційно-розпорядчих документів при здійсненні функцій чи виконанні завдань, покладених на Центр.

7.3.          Ненадання або надання недостовірної чи неповної інформації, відомостей та інших матеріалів відповідно до своїх функціональних обов’язків.

7.4.          Недотримання вимог трудового законодавства, виконавчої та трудової дисципліни.

7.5.          Бездіяльність або невикористання наданих їм прав, що призвело до неналежного виконання завдань, покладених на Центр.

7.6.          Розголошення персональних даних здобувачів вищої освіти та персоналу, службової, конфіденційної чи комерційної інформації, що належить Центру чи замовникам послуг Центру (офіційним партнерам), Академії  що стала відома працівникам під час дорученої їм роботи чи виконання своїх обов’язків.

7.7.          Службову недбалість.

7.8.          Невиконання вимог законодавчих актів України щодо протидії корупції.

7.9.          Не дотримання вимог Інструкції з питань охорони праці та Інструкції з питань пожежної безпеки, виробничої санітарії у приміщеннях Центру і Академії.

7.10.     Незнання і невиконання законодавчих актів України щодо попередження шкоди, що наносить паління здоров’ю людини, протидії тютюнокурінню та застосування не за призначенням місць, в яких заборонено паління.

8.  ВЗАЄМОДІЯ

8.1.          Центр взаємодіє з іншими структурними підрозділами Академії та діє відповідно до організаційно-розпорядчих актів Академії в межах своїх функцій, повноважень та завдань.

8.2.          НВЦ ПКП та ВП ОНАЗ ім. О.С. Попова в процесі виконання покладених на нього завдань встановленим порядком взаємодіє з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, обласними, районними та міськими засобами масової інформації, з підприємствами, установами та організаціями різних форм власності, об’єднаннями громадян.

9.  ФІНАНСИ ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1.          Фінансування Центру здійснюється як за рахунок бюджету Академії, так і за рахунок позабюджетної діяльності.

9.2.          З метою реалізації функцій та забезпечення виконання завдань Центру формується фонд розвитку Центру, розмір якого визначається ректором Академії. Кошти фонду розвитку Центру витрачаються на потреби Центру рішенням керівника Центру за погодженням із ректором Академії та зберігаються в банківській установі на поточному рахунку Академії.

 

    

Контакти:

ГАПАНОВИЧ Ярослав Валерійович

Керівник центру              

Тел. факс +38(048) 705-04-45

Електрона пошта: cits@onat.edu.ua,

y.hapanowicz@onat.edu.ua

МІКАЄЛЯН Мілена Ашотівна

Зав. практикою

Тел. факс +38(048) 705-04-50

Електрона пошта: cits@onat.edu.ua

 

СУХОРУЧЕНКО Світлана Володимирівна

Провідний фахівець

Тел. +38(048) 705-02-84

Електрона пошта: s.suhoruchenko@onat.edu.ua

САВЧЕНКО Яна Олександрівна

Провідний фахівець

Тел. +38(048) 705-04-50

cits@onat.edu.ua

 

ГАВРИЛЮК Ірина Вікторівна

Провідний фахівець

Тел. факс +38(048) 705-04-50

Електрона пошта: cits@onat.edu.ua

 

БАТУРА Костянтин Олександрович

Провідний інженер

 

Тел. факс +38(048) 705-02-84

Електрона пошта: cits@onat.edu.ua