Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗВ'ЯЗКУ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ'ЯЗКУ ім. О.С. ПОПОВА

 

УЗГОДЖЕНО

Голова профкому студенів

Є.М. Омельчук

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ОНАЗ ім. О.С. Попова

П.П. Воробієнко

 

 

 

ПРОЕКТ

ПОЛОЖЕННЯ

про студентське самоврядування

Одеської національної академії зв’язку ім. О.С.Попова

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Вченої ради
ОНАЗ ім. О.С. Попова
№____від________ р.


 

 

 

Одеса 2010

 

 

 

 

1. Загальні положення

 

1.1. Студентське самоврядування Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (далі – студентське самоврядування) – це самостійна громадська діяльність студентів з реалізації функцій управління Академією, які визначаються ректором, директорами інститутів, деканами факультетів, і здійснюється студентами Академії.

 

1.2. Студентське самоврядування є важливим елементом удосконалення навчально-виховної роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної активності у студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

 

1.3. Основна мета студентського самоврядування – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, а також надання їм можливості гармонійного, творчого та інтелектуального розвитку.

 

1.4. Студентське самоврядування діє на основі принципів добровільності, демократичності, законності та гласності.

 

1.5. Студентське самоврядування є незалежним від релігійних об’єднань, політичних партій та рухів.

 

1.6. У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються в Академії. Усі особи, які навчаються в Академії, мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні.

 

1.7. Студентське самоврядування забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються в Академії, та їхню участь в управлінні нею.

 

1.8. Студентське самоврядування здійснюється особами, які навчаються в Академії, безпосередньо та через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.

 

1.9. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються чинним законодавством України, рішеннями Міністерства освіти і науки України, м. Київ, 19 січня 2010 року N 1798-VI Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо питань студентського самоврядування, Статутом ОНАЗ ім. О.С. Попова та цим Положенням, не дублюють профспілкову організацію студентів, користуються допомогою і підтримкою ректорату та профспілкового комітету студентів Академії.

 

2. Структура і організація роботи органів студентського самоврядування


 2.1. Студентське самоврядування Академії здійснюється на рівні академічної групи, факультету, інституту та гуртожитку.

 

2.2. Вищим органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) осіб, які навчаються в Академії та які:

- ухвалюють Положення про студентське самоврядування;

- обирають виконавчі органи студентського самоврядування та заслуховують їх звіти;

- визначають структуру, повноваження та порядок обрання виконавчих органів студентського самоврядування.

 

2.3. Виконавчий орган студентського самоврядування – Комітет.

 

2.4. Головною структурною одиницею системи студентського самоврядування є академічна група, яка має свій орган управління, його голову і делегує свого представника до ради СК факультету, інституту, Академії і на загальні збори.

 

2.5. Комітет студентського самоврядування інститутів, факультетів формується з представників виконавчих академічних груп та гуртожитків і обирає своїх представників до ради СК Академії.

 

2.6. З числа своїх членів вибраний орган студентського самоврядування обирає голову, його заступника (або заступників) і секретаря.

       

2.7. Голова комітету студентського самоврядування організовує роботу органів студентського самоврядування, на запрошення ректорату бере участь у засіданнях Вченої ради та ректорату, де обговорюються питання діяльності органів студентського самоврядування, проблемні питання студентського життя.

       

2.8. Секретар студентського Комітету організовує контроль за виконанням рішень органів студентського самоврядування, веде протоколи його засідань і виступає з повідомленнями про виконання рішень.

       

2.9. При Комітеті створюються комісії за напрямами роботи: навчально-наукова, культурно-просвітницька, з захисту прав студентів, спортивно-оздоровча, соціально-побутова та ін.

       

2.10. У складі ради студентського самоврядування гуртожитків створюються відповідні комісії за головним напрямами життєдіяльності: житлова-побутова, культурно-виховна, санітарно-гігієнічна, фізкультурно-масової роботи, громадського порядку тощо.

       

2.11. Засідання Комітету студентського самоврядування проводиться не менш одного разу на місяць і вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менш 2/3 обраних до його складу членів. Виконавчий орган приймає рішення більшістю голосів її членів. Він вирішує питання життєдіяльності студентів також у робочому порядку.

       

2.12. Кожне засідання виконавчого органу фіксується протоколом, що підписується головою та секретарем.

       

2.13. На розгляд загальних зборів виносяться найважливіші питання покращення виховного процесу та життєдіяльності студентів, зумовлені основними напрямами діяльності студентського самоврядування.

       

2.14. Ради студентського самоврядування інститутів, факультетів і гуртожитків у кінці навчального року на загальних зборах звітують про виконану роботу.

       

2.15. Рішення виконавчого органу студентського самоврядування і загальних зборів є обов’язковим для виконання.

       

2.16. Керівник Академії забезпечує орган студентського самоврядування належними умовами для діяльності (надає приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечує телефонним зв'язком, постійним доступом до мережі Інтернет, відводить місце для встановлення інформаційних стендів тощо).

       

2.17. Фінансовою основою студентського самоврядування є кошти, визначені Вченою радою Академії в розмірі не менше 0,5 відсотка коштів спеціального фонду.

       

2.18. Кошти органів студентського самоврядування спрямовуються на виконання їх завдань і повноважень. Не менш як 30 відсотків коштів мають витрачатися на підтримку наукової діяльності осіб, які навчаються в Академії.

 

3. Основні функції, завдання та напрями діяльності студентського самоврядування


3.1. Студентське самоврядування:

       

• приймає акти, що регламентують його організацію та діяльність;

       

• сприяє формуванню у студентів Академії патріотичних почуттів, поваги до України, рідного міста та альма-матер, а також почуттів національної свідомості, гідності;

       

• забезпечує захист прав та інтересів студентів, сприяє задоволенню їх потреб у сфері навчання, побуту, оздоровлення, відпочинку тощо;

       

• допомагає адміністрації Академії в організації навчально-виховної роботи в інститутах та факультетах, сприяє її проведенню;

       

• допомагає адміністрації в організації побуту студентів у гуртожитках Академії і здійснює заходи, направлені на його поліпшення;

       

• координує діяльність старост академічних груп;

       

• здійснює контроль за дотриманням студентами дисципліни та правил внутрішнього розпорядку;

       

• бере участь у роботі стипендіальних комісій з розподілу стипендіального фонду та фонду соціальної допомоги серед студентів із урахуванням їх соціальних проблем, досягнень у навчанні, громадській та науковій роботі, культурі, спорті тощо;

       

• сприяє створенню умов для вільного розвитку особистості студента шляхом його залучення до різноманітних видів творчої діяльності – науково-дослідницької, технічної, культурної, громадської, спортивної тощо;

       

• бере участь в організації дозвілля та відпочинку студентів: проводить вечори відпочинку, дискотеки, конкурси, огляди, свята, конференції, спортивні заходи, дні інститутів, факультетів тощо;

       

• бере участь у розподілі путівок до баз відпочинку Академії;

       

• пропагує здоровий спосіб життя, запобігає вчиненню студентами правопорушень, а також вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну тощо;

       

• сприяє працевлаштуванню осіб, які навчаються в Академії;

       

• розпоряджається коштами та іншим майном, що знаходяться на його балансі та банківських рахунках;

       

• залучає студентів до участі в охороні громадського порядку на території Академії.

       

3.2. За погодженням з органом студентського самоврядування в Академії приймається рішення про:

        - відрахування осіб, які навчаються в Академії, та їх поновлення на навчання;

        - переведення осіб, які навчаються в Академії за державним замовленням, на навчання за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб;

        - переведення осіб, які навчаються в Академії за контрактом за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, на навчання за державним замовленням;

        - призначення заступника декана, проректора, які відповідають за роботу з студентами;

        - поселення осіб, які навчаються в Академії, в гуртожиток і виселення з гуртожитку;

        - затвердження рішень з питань студентських містечок та гуртожитків для проживання осіб, які навчаються в Академії.

 

4. Права та обов'язки органів студентського самоврядування


       

4.1. Члени студентського самоврядування мають права та обов’язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно з законодавством та відповідно до Статуту Академії.

       

4.2. Органи студентського самоврядування зобов’язані:

       

• допомагати адміністрації Академії, інститутів, факультетів у виконанні завдань навчально-виховної роботи;

       

• допомагати адміністрації Академії, інститутів, факультетів у роботі, спрямованій на поліпшення умов та якості навчання, побуту та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу;

       

• регулярно інформувати студентів з усіх питань життя Академії, що їх стосуються;

       

• звітувати перед студентами Академії про виконану роботу;

       

• брати участь у формуванні студентських фракцій у Вчених Радах Академії, інститутів, факультетів;

       

• вносити пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, брати участь у вирішенні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або викладачами;

       

• брати участь у вирішенні спірних питань пов’язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів, які порушили правила внутрішнього розпорядку Академії;

       

• брати участь у роботі стипендіальних комісій;

       

• приймати участь у розробці документів, що регламентують діяльність Академії з усіх питань, пов'язаних із студентським життям;

       

• проводити роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу Академії.

 

 

 

Проректор з Н та ВР                                                                           А.О. Сіленко


Директор ННІ ЕМ                                                                                Л.А. Захарченко

Директор ННІ ПЗ                                                                                С.С. Кріль

Директор ННІ РТЕ                                                                               С.А. Михайлов

Декан факультету ІМ                                                                         І.В. Стрелковська

Декан факультету ТКС                                                                       І.В. Хіхловська

Планово-фінансовий відділ                                                                С.В. Гранатурова

Начальник навчального відділу                                                         М. В. Кочеткова

Головний бухгалтер                                                                          О.Д. Дмитренко

Відділ СП та ВР                                                                                  М.М. Клюквіна

Помічник ректора з юридичних питань                                             Ю.Г. Заклада