Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Правила та обов'язки студента

1. СТУДЕНТИ МАЮТЬ ПРАВО НА:

 

- навчання для здобуття певного освітнього рівня відповідно до встановленого змісту, рівня й обсягу знань;

- продовження освіти за професією, спеціальністю на основі одержаного освітньо-кваліфікаційного рівня, здобуття додаткової освіти відповідно до угоди з закладом освіти;

- одержання направлення на навчання, стажування в інших закладах освіти, в тому числі за кордоном;

- користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, побутовою, оздоровчою базами закладу освіти;

- доступ до інформації в усіх галузях знань;

- участь у науково-дослідній та інших видах наукової діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах;

- особисту або через своїх представників участь у громадському житті Академії, в обговоренні, вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту тощо;

- участь у громадських об’єднаннях;

- безпечні та нешкідливі умови навчання і праці;

- забезпечення гуртожитками для студентів, які приїхали на навчання з інших міст та з закордону;

- трудову діяльність у встановленому порядку в позаурочний час;

- на переведення до інших вищих навчальних закладів, академічну відпустку, повторне навчання, поновлення на навчання у порядку, передбаченому відповідними положеннями;

- захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, від дій педагогічних, інших працівників, які порушують права або принижують їхню честь і гідність;

- порушення перед директором/деканом питання про заміну викладачів, які не забезпечують належної якості навчальних занять;

- отримання стипендії та матеріальної допомоги згідно до чинного законодавства;

- студенти, які навчаються за контрактами (договорами), мають права, передбачені цими контрактами (договорами).

 

2. СТУДЕНТИ ЗОБОВ’ЯЗАНІ:

 

- систематично й глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, професійною майстерністю;

- дотримуватись Статуту, Правил внутрішнього розпорядку, Кодексу етики студента ОНАЗ ім. О.С. Попова;

- дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;

- випускники Академії, які здобули освіту за кошти державного або місцевого бюджетів, зобов’язані відпрацювати за направленням у порядку, що визначений Кабінетом Міністрів України;

- виконувати в установлені терміни всі види робіт, передбачені навчальними планами та програмами з дисциплін згідно з графіком навчального процесу;

- відвідувати лекції, практичні, лабораторні та семінарські заняття;

- відвідувати заняття за обраним індивідуальним навчальним планом;

- вчасно інформувати керівництво Академії в разі неможливості з поважних причин відвідувати заняття, складати заліки та іспити;

- зберігати власність Академії – аудиторії, обладнання, меблі, підручники тощо;

- сприяти підвищенню авторитету Академії.

 

За невиконання студентами навчальних планів і програм, порушення ними Статуту Академії та Правил внутрішнього розпорядку ректор має право застосовувати заходи дисциплінарного стягнення або відрахувати студента з Академії відповідно до чинних правових документів.