Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

«Розвиток і освіта жодній людині не можуть бути дані або повідомлені. Кожен, хто бажає до них прилучитися, повинен досягти цього власною діяльністю, власними силами, власним напруженням».

А. Дістервег

 

В останні роки новітні технологічні досягнення призвели до формування принципово нових галузей економіки, що здійснюють глибокий вплив на всю економічну діяльність суспільства. В першу чергу це стосується сучасної телекомунікаційної галузі, формування і розвиток якої є результатом активної науково-дослідної і дослідно-конструкторської діяльності її висококваліфікованих фахівців, у т.ч. й Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. Професіоналізм та накопичений протягом тривалого періоду досвід професорсько-викладацького складу ОНАЗ ім. О.С. Попова допоможе кожному, хто бажає реалізувати себе у професії, підвищити кваліфікацію шляхом навчання, спрямованого на підтримку та послідовне удосконалення професійних знань, умінь і навиків, зростання майстерності.

Підвищення кваліфікації є досить поширеною формою професійного навчання, оскільки вона є дешевшою, цілеспрямованою, менш тривалою, ніж нова підготовка. Конкретними завданнями підвищення кваліфікації є: забезпечення ефективного виконання нових завдань; підвищення гнучкості управління і придатності до інновацій; просування по посаді або в горизонтальному переміщенні; освоєння нових професій; підвищення розряду і адаптація працівників до нової техніки і технології.

Факультет підвищення кваліфікації (ФПК) як ланка безперервної освіти, створений у 1989 р. на базі відповідних курсів. ФПК сьогодні діє в рамках Науково-навчального центру працевлаштування організації практики та підвищення кваліфікації з метою поглиблення, розширення та оновлення професійних знань, умінь і навиків персоналу та подолання дефіциту висококваліфікованих кадрів не лише в інформаційно-телекомунікаційній сфері, а й у інших провідних галузях економіки.

Гнучка організація навчального процесу ФПК відповідає високим вимогам сучасних слухачів як з точки зору підбору навчальних програм, розроблених з урахуванням новітніх досягнень науки і технології, так і широти висвітлення їх тематичних розділів. Підготовка, що проводиться на ФПК, надає фахівцям можливості оволодіння сучасним телекомунікаційним обладнанням, новими інформаційними технологіями, дотримуватися відповідних норм і методів охорони праці в діяльності господарюючих суб’єктів будь-якої сфери економіки. Діяльність ФПК спрямована й на вивчення особливостей інтелектуально орієнтованої економіки, інноваційного менеджменту, соціології, що є вкрай актуальним для інноваційного становлення і розвитку сучасних національних компаній.

Заняття зі слухачами факультету проводяться викладачами ОНАЗ ім. О.С. Попова, які пройшли підготовку в навчальних закладах та університетах Англії, Німеччини, США, Нідерландів, Швейцарії, Словаччини, а також провідними фахівцями галузі із застосуванням сучасних методів навчання, навчально-методичної літератури, що відповідає останнім досягненням наукової думки, використанням сучасної комп’ютерної техніки на базі провідних кафедр та ФПК.

Підвищення кваліфікації на факультеті проводиться за акредитованими напрямами ОНАЗ ім. О.С. Попова (Ліцензія МОН України, Серія АЕ, № 270754):

– телекомунікації;

– системи технічного захисту інформації;

– радіотехніка;

– мережі та системи поштового зв’язку;

– автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

– економіка підприємства;

– менеджмент;

– соціологія.

Підвищення кваліфікації фахівців відбувається як з відривом від виробництва, так і без (на бажання підприємств провідні викладачі ФПК виїздять до місця розташування замовника). Тематичні плани навчальних програм узгоджуються з підприємствами-замовниками. Терміни навчання залежать від посадових категорій фахівців. На період навчання на базі ФПК ОНАЗ ім. О.С. Попова, слухачі забезпечуються житлом і харчуванням.

Слухачам, які виконали навчальні плани й успішно здали іспити, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Заявки на підвищення кваліфікації приймаються на протязі року.

Наголошуючи на тому, що інноваційна діяльність телекомунікаційних компаній здійснює великий вплив на традиційні галузі економіки, висуваючи нові технологічні вимоги до продукції, організації виробництва, внутрішньогалузевої комунікації та управлінню персоналом, підкреслимо, що для успішного функціонування в умовах нового інформаційного суспільства всім ринковим суб’єктам необхідно своєчасно адаптуватися до останніх досягнень телекомунікаційної галузі, з якими колектив ОНАЗ ім. О.С. Попова готовий поділитися з кожним, хто виявив бажання розкритися у професії, підвищити свою конкурентноздатність на ринку праці.

 

Шановні наші майбутні слухачі!

Ми враховуємо у навчальному процесі, що Ви вже володієте певними знаннями і практичними навиками виконання своєї роботи. Ми знаємо, що Ви бажаєте отримати саме ту інформацію, яка потрібна для виробничої діяльності! Сучасні програми підвищення кваліфікації  ОНАЗ ім. О.С. Попова ставлять за мету навчити працівників самостійно думати, вирішувати комплексно проблеми, працювати командою. Вони дають знання, що виходять за межі посади і формують бажання вчитись. Професорсько-викладацький склад ОНАЗ ім. О.С. Попова, провідні фахівці галузі телекомунікацій чекають на Вас на нашому ФПК!

 

Підвищення кваліфікації фахівців відбувається як з відривом від виробництва, так і без відриву від виробництва (на бажання підприємств провідні викладачі ОНАЗ ім. О.С. Попова виїздять до місця розташування Замовника). Навчальна програма розробляється на замовлення підприємств, дата проведення узгоджується з Замовником.

 

Курси проводяться на базі Науково-навчального центру працевлаштування організації практики та підвищення кваліфікації за адресою: м. Одеса, вул. Ковальська, 1, Головний корпус ОНАЗ ім. О.С. Попова, каб. 319.

Детальна інформація за телефоном:

 (048) 705-02-84, (050) 672-56-03 – Світлана Володимирівна.

e-mail: s.suhoruchenko@onat.edu.ua

 

ПЕРЕЛІК ТЕМАТИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ

ФАКУЛЬТЕТУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОНАЗ ім. О.С. Попова

 

ШАНОВНІ ПРЕДСТАВНИКИ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ !

З метою надання допомоги у вирішенні поставлених завдань та підвищення рівня кваліфікації керівних кадрів Ваших підприємств , менеджерів адміністративної ланки управління

Вперше в Одеській національній академії зв'язку ім. А.С. Попова проводяться курси підвищення кваліфікації на тему:

«Державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації»

 

 

Телекомунікаційні системи

1. Мережі доступу абонентських ліній за технологією ХDSL: теорія, практика, вимірювання характеристик.

2. Контроль якості послуг у телекомунікаціях.

3. Проектування лінійних споруд (волоконно-оптичних).

4. Проектування оптичного гібридних мереж доступу.

5. Супутникові технології в телекомунікаціях.

6. Технології супутникового і наземного цифрового телевізійного і радіомовлення.

7. Солітонні системи зв'язку.

Волоконно-оптичні лінії зв'язку

1. Побудова сучасних мереж на основі оптичного кабелю, економічна ефективність.

2. Методи передачі сигналів.

3. Практична побудова лінії зв'язку.

4. Когерентні волоконно-оптичні системи передачі.

Програмне забезпечення мереж зв'язку

1. Цифрова техніка і мікропроцесори:

- Побудова цифрових пристроїв, їх використання в техніці зв'язку для вирішення завдань формування та обробки сигналів.

- Принципи побудови мікропроцесорних комплектів, їхня архітектура, призначення і застосування.

- Правила складання алгоритмів обробки сигналів, процедур збору й обробки інформації, прийняття рішень в системах автоматичного управління, регулювання та тестування, а також програмні реалізації цих алгоритмів.

2. Застосування сучасних мікроконтролерів:

- Системи обробки інформації, управління технологічним обладнанням різного призначення, створення пристроїв на мікроконтролерах AVR фірми Atmel. Робота в системі програмування AVR-Studio. Програмування мікроконтролерів AVR на мові Асемблер і Сі.

3. Вивчення мов програмування за стандартом МЕК 6113-3 для управління промисловими об'єктами:

- Використання програмного пакету CoDeSys при розробці програмного забезпечення систем управління на промислових контролерах різних типів.

Комутаційні системи

1. Проектування мереж широкосмугового доступу:

- Мережа широкосмугового доступу, архітектура системи, принципи проектування, побудови та функціонування. Вивчення методик проектування мереж мультисервісного абонентського доступу на базі мідних та оптичних кабелів.

- Основні дротові і бездротові технології широкосмугового доступу.

- Вибір типу обладнання широкосмугових вузлів доступу.

- Планування номенклатури послуг, ємностей та розміщення вузлів широкосмугового доступу в мережі.

- Обладнання, що використовується для побудови мережі, технічні характеристики, протоколи взаємодії.

- Приклад проектування мережі абонентського доступу на базі обладнання ipBAN (Iskratel). Види послуг, зона обслуговування, параметри лінійного інтерфейсу.

- Структура кросового обладнання різних типорозмірів і виробників, технічні характеристики, особливості проектування.

- Методики розрахунку мультисервісного навантаження.

2. Напрями розвитку телекомунікаційних мереж у рамках побудови NGN:

- Економічні, технічні та соціальні аспекти розвитку мультисервісних мереж. Інтеграція інформаційних та комунікаційних послуг за допомогою мультисервісних мереж.

- Основні стратегії побудови мультисервісних мереж.

- Технологія IP-комутації. Пакетна передача мови (Internet-телефонія, міжміський та міжнародний цифровий зв'язок; агрегування трафіку голосу і даних в єдиній мережі).

- Приклади комплексних рішень (технології ATM, MPLS, Ethernet, xDSL, FTTx) оптоволокно для мережі абонентського доступу (FTTR, FTTC, FTTU), пасивні оптичні мережі абонентського доступу PON. Технології абонентського радіодоступу Wi-Fi, WIMAX.

- Узагальнена архітектура мультисервісної мережі доступу з використанням технології Softswitch. Мультисервісні вузли абонентського доступу. Огляд можливостей підключення різних типів ліній і протоколів.

- Інтерфейси та протоколи мультисервісних мереж доступу. Принципи конфігурування доступу користувачів мультисервісної мережі до мережних ресурсів.

- Сучасні програми та послуги Internet-телефонії. Віртуальні приватні мережі IP (IP-VPN).

- Концепція управління мультисервісними мережами.

- Компоненти мультисервісної мережі: надійність, гарантована якість обслуговування. Концепція QoS.

- Тарифікація мультисервісних послуг.

3. Сигналізація в телекомунікаційних системах:

- Сигналізація на телефонній мережі. Абонентська сигналізація. Особливості сигналізації в стиках V.5

- Цифрова многочастотная сигналізація R2D.

- Обладнання сигналізації сучасних ЦСК.

- Загальноканальна система сигналізації №7. Функціональна архітектура ОКС №7. Типи, формати та кодування полів сигнальних одиниць. Принципи сигнального обміну та процедури сигналізації. Мережа загальноканальної сигналізації №7.Управління мережею загальноканальної сигналізації №7.

- Сигналізація DSS1. Функціональна структура. Сигнальні процедури. Сигнальні повідомлення.

- Сигналізація в мережах рухомого зв'язку. Специфіка обслуговування рухомих абонентів.

- Сигналізація в мережах АТМ. Канали сигналізації. Архітектура протоколів сигналізації. Взаємодія сигналізацій.

4. Вивчення обладнання ПКСК SI 3000 (на базі обладнання кафедри КС):

- Архітектура пакетної системи комутації SI 3000.

- Площина доступу MSAP ПКСК SI 3000. Мультисервісний вузол доступу та комутації MSAN (ipBAN). Варіанти конструкції MSAN. Конструкція MSAN в лабораторії NGN кафедри.

- Площина управління MSCP ПКСК SI 3000. Мультисервісний вузол керування MSCN

- Площина послуг і додатків OSAP.

- Система управління MN. Адміністрування вузла мережі. Прикладне програмне забезпечення. ПО CMG (Configuration Management), Alarm Monitoring.

Інформаційні технології

1. СУБД MySQL5 + PHP.

2. Програмування в MatLab. Моделювання об'єктів в Simulink.

3. Тонкі клієнти на базі Windows Server + Thinclient RDP.

4. ОС Ubuntu Linux як desktop OS.

5. Набір програмного забезпечення під Ubuntu 10 для веб-розробника.

6. Веб-технології. Практичне застосування. Оглядовий курс.

7. Система управління контентом сайту Joomla 1.5.

8. Фреймворк ExtJS у вирішенні інтерфейсних завдань.

9. Порівняльний аналіз JSON і XML для роботи з БД.

10. Сучасні технології Adobe Flash. Оглядовий курс.

Безпека виробничих процесів і електроживлення систем зв'язку

1. Електроживлення систем зв'язку:

1.1. Електроживлення телекомунікаційних систем.

1.2. Електроживлення радіотехнічних пристроїв і систем.

1.3. Електроживлення засобів поштового зв'язку.

2. Енергозбереження на вузлах зв'язку України:

1.2. Енергозберігаючі технології на підприємствах галузі зв'язку.

1.3. Енергопостачання та енергозбереження на вузлах зв'язку.

1.4. Сучасні енергозберігаючі імпульсні пристрої та системи електроживлення засобів телекомунікації.

3. Охорона праці в галузі зв'язку:

3.1. Охорона праці в підгалузі електрозв'язку.

3.2. Охорона праці в підгалузі радіозв'язку.

3.3. Охорона праці в підгалузі поштового зв'язку.

4. Екологія:

4.1. Сучасна екологія - наукова база для розробки стратегії і тактики поведінки людства.

4.2. Перспективи використання екологічних джерел енергії.

4.3. Шляхи вирішення соціоекологічної ситуації в світі та Україні.

4.4. Електромагнітний зміг - один з основних факторів навколишнього середовища.

4.5. Наслідки впливу низькоенергетичного електромагнітного випромінювання на генетичний апарат живої клітини.

5. Цивільний захист. БЖД.

5.1. Основні види і характеристика засобів зв'язку та оповіщення, задіяних у системах оповіщення цивільної оборони.

5.2. Види і характеристики загальнодержавної, внутрішньообласної і локальних систем оповіщення.

5.3. Електромагнітне поле і іонізуюче випромінювання, і їх дію на організм.

5.4. Організація робочого місця оператора в системі «людина-машина-середовище».

5.5. Організація зв'язку та оповіщення у системі ЦО області.

5.6. Порядок експлуатаційно-технічного обслуговування (ЕТО) засобів зв'язку та оповіщення.

5.7. Кошторисно-фінансові розрахунки на використання технічних засобів оповіщення та зв'язку, задіяних в системі оповіщення керівного складу і населення. Порядок складання договору на ЕТО засобів зв'язку та оповіщення.

5.8. Керівні документи з питань БЖД і організація сповіщення у системі ДО.

Технічна електродинаміка та системи радіозв'язку

1. Прикладні аспекти сучасної технічної електродинаміки.

2. Особливості побудови функціональних пристроїв радіо інтерфейсу систем мобільного зв'язку.

Економіка підприємства і корпоративне управління

1. Основні економіко-статистичні показники діяльності оператора телекомунікацій:

- Методика дослідження попиту у сфері телекомунікацій.

- Планування обсягу послуг оператора телекомунікацій.

- Розрахунок економічних показників оператора телекомунікацій.

- Методика оцінки якості послуг оператора зв'язку.

- Методика оцінки ефективності роботи оператора зв'язку.

2. Фінансова діяльність оператора телекомунікацій:

- Особливості фінансів оператора телекомунікацій. Сутність і функції фінансів.

- Аналіз економічних і фінансових показників діяльності оператора телекомунікацій.

- Фінансові ресурси оператора телекомунікацій, їх джерела.

- Сучасні методи амортизаційних нарахувань.

3. Формування та реалізація стратегії розвитку національного оператора поштового зв'язку в умовах фінансової кризи.

4. Економічний аналіз господарської діяльності підприємств зв'язку.

5. Фінансовий аналіз діяльності підприємств зв'язку.

6. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків у сфері телекомунікацій.

7. Зміни в податковому законодавстві.

8. Застосування інформаційних технологій у бухгалтерському обліку.

9. Фінансові послуги поштового зв'язку.

10. Соціальне страхування в Україні.

11. Інтелектуальна власність як нематеріальний актив.

12. Комерціалізація інтелектуальної власності.

13. Оцінка інноваційного потенціалу оператора зв'язку.

Менеджмент і маркетинг

1. Стратегічне управління підприємствами галузі зв'язку.

2. Особливості маркетингу в сфері радіомовлення.

3. Маркетингова діяльність телекомунікаційного оператора.

4. Маркетингова діяльність поштового оператора.

5. Менеджмент інформаційної безпеки.

6. Менеджмент у сфері телекомунікацій.

Політологія

1. Особливості правового регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств.

2. Правове забезпечення захисту економічних інтересів підприємств зв'язку.

3. Правові засоби оптимізації трудових відносин на підприємствах зв'язку.

4. Адаптація фахівця на ринку праці.

5. Тренінг психології спілкування.

6.Псіходіагностіка.

7. Конфліктологія.

МУЛЬТИСЕРВІСНІ МЕРЕЖІ ТА СИСТЕМИ.

РОЗРОБКА ІНФОКОМУНІКАЦІЙНИХ  ДОДАТКІВ І ПОСЛУГ

Телекомунікаційні мережі та системи

Основні поняття і визначення. Служби телекомунікаційних мереж. Послуги телекомунікаційних мереж. Телекомунікаційні мережі та системи. Телефонна мережа загального користування. Узагальнені структурні і функціональні схеми комутаційних систем. Методи комутації і маршрутизації. Технології комутації каналів і пакетів.

Концепція побудови телекомунікаційних мереж наступного покоління (NGN)

Причини появи концепції. Конвергенція мереж і мережевих технологій. Мультисервісні мережі наступного покоління. Особливості та класифікація інфокомунікаційних послуг. Стандартизація архітектури мереж наступного покоління. Протоколи керування транспортом і послугами. Сценарії реалізації NGN на базі технології програмних комутаторів Softswitch. Ділова модель надання інфокомунікаційних послуг.

Проектування великомасштабних інформаційних систем за допомогою CASE-технологій

Інформаційні ресурси та інформаційні системи, технології аналізу і відображення даних. Засоби інтелектуального аналізу даних (Data mining) та їх використання в інформаційних системах і сховищах даних. Області використання інформаційних систем. Класифікація інформаційних систем. Моделі життєвого циклу інформаційних систем. Інфологічне проектування ПЗ. Огляд CASE-технологій. Модель «сутність - зв'язок» та її використання в CASE-технологіях. Основні елементи CASE-технологій.

Цифрові системи комутації

Узагальнена функціональна схема цифрової системи комутації. Підсистема абонентського доступу. Підсистема лінійного доступу. Концентрація абонентського навантаження. Приклади побудови комутаційного поля типових ЦСК. Принципи сигналізації в ЦСК. Процеси і алгоритми встановлення з'єднання в ЦСК. Перспективи переходу до мереж наступного покоління NGN.

Проектування мультисервісних мереж

Телекомунікаційні мережі та системи як системи масового обслуговування. Потоки навантаження як випадковий процес. Завдання аналізу телекомунікаційних мереж і систем. Аналітичні методи в теорії телетрафіка. Методи розрахунків телекомунікаційних систем. Регулювання трафіку в мультисервісних мережах. Методика проектування ТфСОП. Методика проектування мультисервісних мереж і мереж доступу.

Комп'ютерні мережі: планування, проектування та адміністрування

Основи мережної взаємодії, структуровані ЛОМ. Введення в маршрутизовані мережі. Комутовані ЛВС, VLAN, IGRP, списки доступу, IPX. Організація WAN, PPP мереж. IP-телефонія. Бездротові мережі. Безпека комп'ютерних мереж. Адміністрування та налаштування обладнання комутації пакетів. Курс може проводитися за прискореною, реалізованої в академії програмі Cisco Network Academy Program.

Розробка мережних додатків у середовищі J2SE

Введення в мову програмування JAVA. Життєвий цикл програм на JAVA. Основні принципи об'єктно-орієнтованого програмування та їх реалізація в JAVA. Створення об'єктів класу. Базові типи JAVA. Поля класів і змінні методів. Область видимості і час життя об'єктів. Опис і виклик методів класів. Операції та літерали JAVA. Основні оператори (statements) мови JAVA. Масиви в JAVA. Конструктори класів. Обробка рядкових даних у JAVA. Стандартні бібліотеки і пакети мови JAVA. Використання пакетів у програмах. Успадкування класів у JAVA. Поліморфізм. Абстрактні класи. Динамічний поліморфізм методів. Інтерфейси. Вкладені класи. Анонімні вкладені класи. Статичні вкладені класи. Загальні відомості про колекції об'єктів. Слухачі полів і кнопок інтерфейсу користувача. Розробка інтерфейсу користувача в JAVA. Обробка виняткових ситуацій. Класи виняткових ситуацій. Введення / виведення даних у JAVA. Клас InputStream. Ієрархія класу Reader. Клас OutputStream. Ієрархія класу Writer. Робота з потоками. Методи класу Thread. Інтерфейс Runnuble. Концепція сокетів. Зарезервовані сокети. Архітектура клієнт / сервер. Транслюють сервери. Класи і інтерфейси для роботи в мережах. Методи. Інтроспекція. Сокети клієнтів ТСР / ІР. Транслює НТТР - сервер з кешуванням. Дейтаграми.

Розробка мобільних додатків в середовищі J2ME

Установка J2SE SDK. Установка J2ME Wireless toolkit. Формування середовища розробки. Створення найпростішого MIDLET-а. Редагування JAVA вихідних текстів програм. Вибір платформи емулятора. Ресурси. Використання конфігурування. Локалізація додатку. Життєвий цикл MIDlet-а. Контекст MIDlet-а. Модель пам'яті, використовувана MIDlet-ами. MIDP системні потоки. Механізм роботи і можливі проблеми. Використання таймера. Робота з датою і часом. Основи використання RECORD MANAGEMENT SYSTEM в MIDLET-ах. Низькорівневий API користувальницького інтерфейсу. Оптимізація J2ME додатка. Безпека. Використання пароля для захисту MIDLET-а. Реєстрація вхідних з'єднань. Радіо повідомлення. Підтримка звуку. Ігровий API. Контроль за виконанням. Servlet-и. Компіляція Servlet-а. Розгортання Servlet-а. Звернення до Servlet-у з MIDlet-а. Мережі та комунікаційні технології. Відправлення та отримання SMS. Розробка мультимедійних додатків.

Системи зв'язку з рухомими об'єктами

Принципи роботи, технічної експлуатації, проектування систем зв'язку з рухомими об'єктами, основні законодавчі та правові документи, що регулюють діяльність систем зв'язку з рухомими об'єктами, національні та міжнародні стандарти, питання діяльності міжнародних організацій.

Організація, планування і експлуатація сучасних супутникових систем зв'язку

Порівняльні характеристики сучасних супутникових систем зв'язку, особливості їх використання, процедура і правила введення в експлуатацію різних служб супутникового зв'язку та мовлення, стандарти і засоби супутникового зв'язку, характеристики різних систем, умови експлуатації та техніко-економічні показники.

Забезпечення інформаційної безпеки в телекомунікаційних мережах

Рішення загальної задачі забезпечення безпеки в телекомунікаціях, протидія несанкціонованому доступу до засобів комунікацій, криптографічний захист інформації, побудова системи безпеки підприємства зв'язку.

Концепції надання сучасних інфокомунікаційних послуг

Концепція відкритого доступу до послуг OSA (Open System Access). Відкриті інтерфейси прикладного програмування Parlay API, архітектура Parlay API. Елементи концепції OSA при використанні Parlay API. Основні інтерфейси Parlay API: Framework - ядро, Call Control - керування викликами, User Interaction - взаємодія з користувачем, Mobility - робота з параметрами мобільності користувача.

Реалізація елементів послуг на Parlay API. Приклади послуг, реалізованих із застосуванням Parlay API: послуга «Надання мультимедіа-контенту за допомогою MMS-повідомлення», послуга «Пошук абонента і надання інформації про його місцезнаходження у вигляді MMS-повідомлення», послуга «Фіксація викликів, що приходять при неактивному мобільному терміналі» .

Розробка системного телекомунікаційного програмного забезпечення

Мова програмування С++ (середа програмування Microsoft Visual C++ чи компілятор gcc). Мережева архітектура операційних систем сімейства Windows і Linux. Розробка клієнт-серверних систем. Розробка системних мережних додатків. Програмна реалізація телекомунікаційних протоколів. Приклади реалізації власного протоколу, мережевий утиліти, клієнт-серверної системи.

Розробка інформаційних послуг

Установка і налаштування ПО для програмування (Apache, PHP, MySQL). Основи мови програмування PHP. Робота з базами даних. Створення динамічних зображень. Робота з файловою системою. Робота з сесіями. Приклади реалізації власного форуму, Інтернет-магазину, дощок-оголошень і т.п.

Веб-дизайн та розробка презентацій

Графічні пакети Photoshop, Macromedia і Corel Draw. Розробка мультимедійних презентацій у форматі Macromedia Flash, а також у форматі Microsoft PowerPoint. Основи веб-дизайну. Ергономіка веб-сайту. Підготовка ілюстрацій до розміщення в WWW. Анімація і створення рекламних банерів. Мови HTML, DHTML, CSS. Дизайн програмного забезпечення.

 

Цифрова техніка і мікропроцесори

Побудова цифрових пристроїв, їх використання в техніці зв'язку для вирішення завдань формування та обробки сигналів. Принципи побудови мікропроцесорів і мікропроцесорних комплектів, їхня архітектура, призначення і застосування. Правила складання алгоритмів обробки сигналів, процедур збору й обробки інформації, прийняття рішень в системах автоматичного управління, регулювання та тестування, а також програмні реалізації цих алгоритмів.

 

Комутаційні технології

Інтеграція систем комутації і систем передачі. Мультиплексування цифрових сигналів. Принципи синхронної цифрової комутації. Принципи нарощування ємності комутаційного поля. Блоки просторово-часової комутації. Синхронні цифрові комутаційні поля. Методи асинхронної передачі і комутації. Технологія PDH. Технологія SDH.

 

Електропостачання підприємств зв'язку

Класифікація електроустановок. Дизель генератори. Випрямлячі. Акумулятори. Перетворювачі. Електроустановки підприємств зв'язку. Експлуатація електроустановок.

 

 

РАДІО, ТЕЛЕБАЧЕННЯ, ЕЛЕКТРОНІКА

 

Стратегія, проблеми і загальні принципи впровадження цифрового мовлення

Переваги систем цифрового мовлення (DVB - Digital Video Broadcasting). Можливості додаткових послуг, інтерактивне мовлення. Системи цифрового телебачення обмеженої, стандартної, підвищеної і високої чіткості (HD - High Definition). Системи зображення надвисокої чіткості. Системи стереоскопічного телебачення. Характеристики систем звукового мовлення: класифікація, загальні вимоги. Системи монофонічного і стереофонічному звукового мовлення. Системи звукового оточення з числом каналів 5.1, 6.0 та 7.1 (Dolby Digital, Dolby Prologic, Dolby Surround і ін) Характеристики систем мультимедійного мовлення. Формати зображення, характеристики аудіосигналу та інші. Міжнародні стандарти, що визначають характеристики систем мовлення. Принципи побудови національних стандартів. Ефективність використання радіочастотного ресурсу. Стратегія, проблеми і загальні принципи впровадження цифрового мовлення, Можливі траєкторії впровадження в різних країнах. Економічні і технічні критерії. Організація технічної експлуатації існуючих систем ТВ мовлення в перехідний період.

 

Сигнали зображення і звукового супроводу. Інтерфейси

Формати цифрового відеосигналу і аудіосигналу джерела. Паралельні і послідовні інтерфейси. Основні характеристики і параметри. Світові та національні стандарти, що визначають формати цифрового сигналу та інтерфейсів.

 

Нові технології відтворення аудіовізуальної інформації

Технології відтворення телевізійних зображень. Рідкокристалічні, плазмові, світлодіодні екрани. Інші принципи відтворення зображень. Проекційні системи. Системи відтворення зображень стереоскопічного телебачення. Системи стереофонічного звуковідтворення. Системи звукового оточення.

 

Системи наземного ефірного і супутникового цифрового телевізійного мовлення

Системи цифрового кодування відеосигналу і аудіосигналу. Загальна характеристика використовуваних і перспективних методів кодування. Методи цифрового кодування нерухомих зображень JPEG і JPEG-2000. Метод цифрового кодування послідовностей нерухомих зображень Motion JPEG-2000. Методи цифрового кодування аудіовізуальної інформації MPEG-1 і MPEG-2. Методи побудови і формат цифрового потоку. Програмний і транспортний цифровий потік. Мультиплексування сигналів однієї програми і декількох програм. Швидкість цифрового потоку. Метод об'єктно-орієнтованого цифрового кодування зображень і звуку MPEG-4. Побудова цифрового потоку MPEG-4. Передача сигналу MPEG-4 у складі цифрового потоку MPEG-2. Характеристики кодованого сигналу. Метод MPEG-7 побудови моделей аудіовізуальних об'єктів. Метод цифрового кодування зображень за стандартом H.264 | MPEG-4 AVC. Принципи і характеристики кодування. Швидкість цифрового потоку. Виграш у швидкості цифрового потоку порівняно з методом MPEG-2. Метод організації мультимедійної служби MPEG-21. Інтерфейси кодованих сигналів. Світові та національні стандарти цифрового кодування зображень і звуку.

 

Системи цифрового телевізійного мовлення

DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-MMDS, DVB-MVDS

Загальна характеристика європейських систем DVB цифрового телевізійного мовлення. Системи DVB як системи, які можуть використовуватися як системи телевізійного, звукового і мультимедійного мовлення. Кадрова структура сигналу, методи канального кодування і методи модуляції в системах DVB.

Система наземного ефірного цифрового мовлення DVB-T. Використання методу модуляції COFDM. Основні параметри. Мовлення на нерухомі і носяться приймачі. Ієрархічні методи передачі потоку і модуляції. Планування служби DVB-T. Можливі варіанти побудови кабельних розподільчих систем суміщеного аналогового і цифрового мовлення. Система кабельного цифрового мовлення DVB-C. Кабельна система розподілу сигналів цифрового супутникового мовлення DVB-SMATV. Система інтерактивного кабельного телебачення DVB-CATV. Діапазони частот і канали мовлення.

Системи супутникового телевізійного цифрового мовлення DVB-S і DVB-S2. Технічні характеристики і параметри. Використання систем DVB-S і DVB-S2 для безпосереднього супутникового мовлення і для первинного розподілу програм мовлення. Системи мікрохвильового мовлення DVB-MMDS і DVB-MVDS. Технічні параметри та характеристики. Одночастотні та багаточастотні мережі цифрового ТБ мовлення. Цифрові системи телевізійної журналістики ENG і DVB-DSNG. Європейські і світові стандарти, що визначають характеристики і параметри систем DVB.

 

Системи цифрового звукового мовлення DAB і DRM

Характеристики систем. Побудова і параметри цифрового сигналу. Характеристики радіосигналу. Передача додаткових даних. Відеосупровід. Суміщене аналогове і цифрове мовлення. Планування служби звукового мовлення. Європейські і світові стандарти цифрового звукового мовлення.

 

Система цифрового мультимедійного мовлення на мобільні термінали DVB-H

Система DVB-H як система сполученого цифрового телевізійного, звукового і мультимедійного мовлення, розрахована для здійснення мовлення на носяться термінали. Побудова цифрового потоку, метод модуляції, методи підвищення енергетичної ефективності, особливості системи канального кодування і модуляції по методу COFDM. Сумісність з системою DVB-T. Режими роботи. Характеристики цифрового потоку. Характеристики сигналу. Планування мереж цифрового мовлення. Європейські і світові стандарти цифрового мультимедійного мовлення.

 

Системи великого екрану

Системи надвисокої чіткості і системи великого екрану. Формат зображення. Багатоканальні системи звукового оточення. Цифрове кіно, домашній театр, системи великого екрану для спеціальних застосувань. Технічні параметри. Побудова систем зйомки, відтворення і передачі інформації. Європейські та світові стандарти на системи великого екрана і системи зображення надвисокої чіткості.

Передавальне і приймальне устаткування систем цифрового мовлення

Передавачі цифрового мовлення. Побудова. Характеристики. Інтегровані приймачі-декодери. Побудова. Характеристики. Європейські та світові стандарти на них.

Якість цифрового мовлення. Виміри і метрологічне забезпечення цифрового мовлення

Фактори, які визначають якість зображення і звуку в системах цифрового мовлення. Методи суб'єктивної й об'єктивної оцінки якості зображення і звуку в системах телевізійного, звукового і мультимедійного мовлення. Випробувальні матеріали для оцінки якості зображення і звуку. Випробувальні зображення, іспитові сигнали, передача випробувальної інформації в цифровому потоці MPEG-2.Кваліметри. Аналізатори цифрового потоку. Вимірювальне обладнання для мовних програм.

Напрямки світового прогресу систем цифрового мовлення

Нові методи цифрового кодування аудіовізуальної інформації. Напрями подальшого розвитку систем передачі сигналів цифрового мовлення. Нові методи метрології і кваліметрії мовленнєвих систем і інтегрованих з ними додатків.

Сучасні радіосистеми

Перевірка якісних показників ЦРРЛ під час проектування. Стільникові мережі зв'язку з рухомими об'єктами. Їх місце у структурі телекомунікації України. Стандарти 1-й та 2-ї генерації. Перехід до глобальних мереж третього генерації.

 

ПОШТОВИЙ ЗВ'ЯЗОК

Технологія поштового зв'язку

Розвиток нових послуг поштового зв'язку. Якість надання послуг поштового зв'язку споживачам. Організація перевезення пошти. Організація обробки пошти. Передумови переходу до автоматизованої обробки пошти. Перспективи переходу до автоматизованої обробки пошти. Схоронність поштових відправлень і грошових сум.

Розповсюдження періодичних видань

Організація розповсюдження періодичних видань за передплатою та в роздріб. Основні напрямки організації і рекламно-інформаційної роботи на підприємстві поштового зв'язку. Автоматизація інформаційних технологій підписки, розрахунків за послуги з розповсюдження періодичних видань. Експлуатація АРМ служб поширення періодичних видань. Питання формування передплатної вартості видань і відпускної ціни для реалізації вроздріб.

Обробка міжнародних відправлень

Організація міжнародних поштових повідомлень. Керівні документи. Особливості міжнародних поштових відправлень. Особливості організації обробки міжнародних поштових відправлень. Організація автоматизованої обробки міжнародних поштових відправлень та створення супровідної документації.

Перевірка роботи відділення зв'язку

Організація поштового зв'язку, порядок проведення перевірок відділень зв'язку. Забезпечення збереження поштових відправлень, грошових коштів, дотримання технологічної дисципліни.

Організація перевезення пошти і преси

Сучасні методи побудови і оптимізації мережі поштового зв'язку. Основні принципи організації перевезення пошти і періодичних видань. Схеми поштового зв'язку. Плани направлення пошти та періодичних видань. Контрольні терміни проходження письмової кореспонденції, посилок, періодичних видань. Розклад перевезення пошти автомобільним транспортом. Шляхи досягнення мінімальних контрольних термінів пересилання поштових відправлень між населеними пунктами. Розподіл операцій технології проходження поштових відправлень між обласними і зональними вузлами. Оптимізація нормативів і контрольних термінів поштового зв'язку.

Контроль якості послуг поштового зв'язку

Тенденції у сфері якості послуг поштового зв'язку. Організація роботи з підвищення якості поштового зв'язку на підприємствах, у філіях, їх структурних підрозділах. Економічна характеристика і розрахунок показників якості послуг зв'язку і якості обслуговування споживачів. Оцінка, вимір, аналіз і удосконалення якості поштового зв'язку. Мотивація якості. Шляхи поліпшення якості послуг у галузі.

Збереження грошових коштів і матеріальних цінностей у поштовому зв'язку

Організація та впровадження профілактичних заходів з питань забезпечення збереження грошових коштів і матеріальних цінностей в установах поштового зв'язку та їх структурних підрозділах.

Організація прискореної (пріоритетної) пошти

Пересилання прискореного поштового відправлення - нова якісна послуга поштового зв'язку. Розробка технології прийому, обробки, доставки прискореної пошти. Розробка схеми перевезення прискореної пошти. Вибір транспортних засобів для перевезення прискореної пошти. Синхронізація часу обробки і перевезення прискореної пошти. Визначення тарифів на пересилання прискорених поштових відправлень.

Побудова мереж поштового зв'язку

Порівняння мереж, побудованих з адміністративно - територіальним принципом, з мережами, побудованими за функціонально - територіальним принципом. Вибір кількості рівнів ієрархії мережі. Вибір місць розташування вузлів поштового зв'язку. Розподіл функцій між вузлами різного рівня ієрархії. Вибір кількості етапів і місць проведення сортування поштових відправлень.

Автоматизація обробки пошти

Передумови впровадження автоматичних поштообробних машин. Концентрація поштових потоків у сортувальних вузлах. Забезпечення ефективного використання поштообробних машин. Співвідношення витрат на ручну й автоматизовану обробку пошти. Технологія автоматизованої обробки пошти. Перспективи автоматизованої обробки пошти.

Організація експлуатації автотранспортних засобів

Організація експлуатації автотранспортних засобів. Забезпечення безпеки дорожнього руху. Ефективність використання транспорту.

 

ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ, ФІНАНСИ, ПРАВО

Стратегічний менеджмент

Вибір і формування стратегій керування послугами, персоналом, інвестиціями та інноваціями, зовнішньоекономічними відносинами, позиціонування на ринку, управління проектами з урахуванням ризиків.

Фінансовий менеджмент

Міжнародні стандарти фінансової звітності, фондовий ринок, фінансовий інжиніринг, формування інвестиційного портфеля, оцінка ефективності управління портфелем цінних паперів. Проведення фінансового аналізу. Діагностика банкрутства. Основні напрямки ризик-менеджменту на підприємстві. Механізм реструктуризації та антикризове управління.

Системи управління послугами і бізнесом

Моделювання діяльності операторів телекомунікацій. Комплексне управління інформаційними потоками. Стандарти проектування бізнес-процесів IDEF (Integration definition for function modeling). TeleManagement Forum і методологія NGOSS (Next Generation of Operations System & Software). Стандарт ITU - eTOM (Telecom Operations Map). Рамкова модель бізнес-процесів. Модель управління. Динамічна модель наскрізних процесів. Моделі послуг і технологій. Опис і управління підпроцесами. Обмін інформацією. Модель взаємодії з постачальниками і / або іншими провайдерами. Системна архітектура, прикладна архітектура і архітектура даних, які підтримують бізнес процеси.

Кадрова політика розвитку операторів

Аналіз існуючих систем управління операторів, організаційних і функціональних структур управління. Аналіз існуючих нормативів чисельності персоналу, методів і підходів до обліку, розрахунку та прогнозування. Методика розрахунку і прогнозування чисельності персоналу операторів. Інформаційно-аналітичні системи обліку структури персоналу.

Маркетингові технології і рекламна діяльність

Створення єдиного інформаційного середовища взаємин зі споживачами та партнерами, аналіз кон'юнктури ринку і ранжирування споживачів, ціноутворення, розробка рекламної, паблік рілейшнз і директ-маркетингової кампаній.

Економіка зв'язку

Організація управління і планування в галузі зв'язку. Послуги і доходи зв'язку. Ресурси для виробництва продукції та їх використання. Організація фінансів в галузі зв'язку. Методи оцінки та аналізу економічної ефективності капітальних вкладень, нової техніки і господарських рішень в галузі зв'язку. Основні напрямки удосконалення тарифів в галузі зв'язку. Аналіз господарської діяльності дирекції, вузла зв'язку.

Організація нормування та оплати праці

Розробка і впровадження технічно обґрунтованих норм часу. Організація нормування оплати праці в галузі з урахуванням діючих нормативів.

Культура і етика обслуговування споживачів послугами зв'язку

Етика поведінки. Міжособистісні стосунки. Процес надання послуг зв'язку. Залучення споживачів. Подолання заперечень. Показ переваг, які можуть дати Ваші послуги споживачам.

Бухгалтерський облік і фінанси в зв'язку

Бухгалтерський облік на підприємстві в сучасних умовах. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності. Фінансовий облік. Організація фінансів в галузі зв'язку. Податкова система. Податковий облік, облік валових доходів та валових витрат. Господарське законодавство в галузі зв'язку.

Фінансові послуги поштового зв'язку

Управління галуззю поштового зв'язку. Продукція та послуги поштового зв'язку. Методичні та правові засади функціонування сфери фінансових послуг. Аналіз стану та розвитку фінансових послуг. Аналіз досвіду роботи поштових підприємств в сфері надання фінансових послуг. Фактори, які впливають на розвиток фінансових послуг. Особливості бухгалтерського обліку операцій в умовах використання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Використання комп'ютерних програм у фінансовій діяльності підприємства поштового зв'язку. Ефективність діяльності підприємства.

Контроль і ревізія фінансово-господарської діяльності у зв'язку

Зміст, значення і завдання фінансово-господарського контролю. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи. Ревізія грошових коштів, матеріальних і нематеріальних ресурсів, праці і її оплати. Ревізія фінансових результатів і використання прибутку. Особливості проведення документальних ревізій поштамтів, вузлів зв'язку.

Бізнес-менеджмент і маркетинг в телекомунікації

Побудова організації. Стратегічне планування. Управління організацією в сучасних умовах. Приватизація. Конкуренція. Оцінка ефективності впровадження нових послуг. Основи маркетингу. Аналіз ринку телекомунікацій. Корпоративне і маркетингове планування. Сегментація ринку. Маркетингові дослідження Управління послугами в телекомунікації. Формування цін. Впровадження послуг зв'язку. Реклама.

Управління проектами

Фази розробки проекту. Побудова перспективного плану. Оцінка ступеня ризику. Робота з командою. Складові частини успіху проекту. Практична робота - розробка багатостороннього проекту в умовах конкуренції.

Управління персоналом

Теорія лідерства. Управління персоналом. Запобігання конфліктам і стресів у групах. Адаптація в робочому колективі. Ефективне планування робочого часу. Бізнес - етикет. Робота в групах та індивідуальна робота керівника.

Оцінка об'єктів у матеріальній формі

Організаційно-правові та теоретично-методологічні основи оцінки. Оцінка будівель і споруд. Оцінка земельних ділянок. Оцінка машин і обладнання. Оцінка транспортних засобів. Оцінка нематеріальних активів. Оцінка цілісних майнових комплексів. Оцінка вартості підприємств.

Економічна безпека підприємства

Вертикаль рівнів економічної безпеки. Формування і функціонування механізму економічної безпеки. Методика оцінки рівня економічної безпеки. Організація планування адаптації підприємства до змін зовнішнього середовища.

Удосконалення організації праці

Трудовий процес і його складові частини. Організація і обслуговування робочих місць. Прогресивні форми організації праці. Створення сприятливих умов праці. Організація раціональних режимів праці та відпочинку. Соціально-економічна ефективність засобів по вдосконаленню організації праці.

Трудове та господарське право

Система і структура господарського законодавства України. Зміст господарських правовідносин. Правове становище господарських органів зв'язку. Правове регулювання економічного механізму в різних напрямках господарської діяльності галузі зв'язку України з державами СНД, Європи. Господарські договори. Засоби забезпечення виконання договірних обов'язків. Сутність господарсько-правових обов'язків, функцій і змісту господарсько-правових санкцій. Закон України «Про підприємництво в Україні». Взаємовідносини з контролюючими органами. Оскарження рішень контролюючих органів. Прийом на роботу та звільнення з роботи. Переважне право на залишення на роботі. Зміна існуючих умов праці.

 

ІНОЗЕМНА МОВА

«Бізнес-курс» англійської, німецької, французької мови

Мета курсу - навчання основам ділового спілкування в усній та письмовій формах: контакти з діловими партнерами в типових ситуаціях; ведення ділових переговорів; знайомство з фірмою / підприємством; відвідування банку; обслуговування / відвідування виставки; складання та укладання договорів; види ділової кореспонденції (лист-запит, лист-пропозицію, замовлення, підтвердження замовлення, відкликання замовлення, рекламація і т.п.); фінансова переписка (рахунки і платежі тощо).

Іноземні мови (англійська, німецька, французька) - основний курс

Мета курсу - оволодіння комунікативними компетенція ми. Загальнолінгвістичні, соціолінгвістичного та прагматичного характеру на різних рівнях відповідно до критеріїв РСЕ (Рекомендації Ради Європи з вивчення іноземних мов): на рівні А1, А2 (елементарний користувач), на рівні В1, В2 (незалежний користувач), на рівні С1, С2 (досвідчений користувач) для застосування їх у суспільному, особистої, освітній сфері.

Іноземні мови (англійська, німецька, французька) у професійній сфері

Залежно від обраної спеціальності або спеціалізації Академії: телекомунікації; радіозв'язок, радіомовлення та телебачення; електроніка; поштовий зв'язок; комп'ютерні технології; економіка та менеджмент, соціологія. Мета курсу - оволодіння специфічними знаннями, пов'язаними з виконанням завдань у професійній сфері (на основі моделювання умов реальної пошуково-інформаційної, презентаційно-інформаційної та комунікаційно-Інформаційні діяльності спеціаліста): придбання навичок інформаційно-пошукового читання науково-технічної літератури за профілем ВНЗ; вилучення , компресії, аналіз, зіставлення, узагальнення та викладення потрібної інформації в письмовій або усній формі (наприклад, підготовка і виступ з доповіддю на науковій конференції; ведення бесіди з проблематики своєї спеціальності, анотування та реферування спеціальної літератури та ін), розширення словникового запасу і поглиблення професійних знань.

Курс технічного перекладу з основних спеціальностей академії

 Мета курсу - отримання уяви про загальну теорію перекладу й оволодіння навичками створення письмових комунікативно-еквівалентних текстів мовою перекладу як повноправну заміни вихідного тексту (оригіналу) за відповідною спеціальністю (статті зі спеціальних журналів, монографії, інтернет-повідомлення, реферативні журнали, інструкції з експлуатації телекомунікаційного обладнання, навчальні програми, підручники і навчальні посібники зарубіжних ВНЗ і т.п.), а також створення термінологічних словників за певними спеціальностями.

 

ОХОРОНА ПРАЦІ, ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА, ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

Охорона праці на підприємствах зв'язку

Законодавство про охорону праці. Законодавство про працю. Психологія безпеки праці. Виробниче обладнання. Технологічні процеси. Будинки і споруди. Загальні вимоги безпеки. Вимоги галузевих нормативних актів. Роботи з підвищеною небезпекою. Електробезпека. Гігієна праці і виробнича санітарія. Система управління охороною праці. Організація роботи з охорони праці. Правила будови і безпечної експлуатації кранів, котлів, ліфтів, посудин, що працюють під тиском.

Пожежна безпека

Законодавство про пожежну безпеку. Основні причини пожеж. Облік пожеж. Правила пожежної безпеки. Інструктажі та перевірка знань з питань пожежної безпеки. Пожежно-технічні комісії. Добровільні пожежні дружини. Кримінальна, адміністративна, матеріальна та дисциплінарна відповідальність працівників зв'язку за порушення вимог пожежної безпеки та виникнення пожежі. Загальні вимоги пожежної безпеки. Вимоги пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт. Порядок дій при виникненні пожежі.

Підготовка фахівців з цивільної оборони та надзвичайних ситуацій

Керівні документи з цивільної оборони України. Загальні та специфічні завдання цивільної оборони і єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації в галузі зв'язку. Організаційні та технічні заходи щодо забезпечення виконання цих завдань. Основні заходи у сфері захисту працівників і забезпечення готовності до ліквідації надзвичайних ситуацій. Питання підготовки, оснащення аварійно-рятувальних формувань, створення і підтримки в належному стані аварійних запасів. Звітні документи з цивільної оборони та надзвичайних ситуацій.

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Інноваційна діяльність в Україні

Концептуальні засади інноваційного розвитку економіки Україна. Інвестиційна політика держави в реалізації стратегії інноваційного розвитку. Закордонний досвід регулювання інноваційної діяльності. Інноваційна стратегія розвитку компаній. Ринок інноваційної продукції. Організація управління інноваційною діяльністю Інновації і проектне управління. Ризик інноваційної діяльності та методи його зниження. Визначення ефективності інноваційної діяльності. Оцінка розвитку інноваційного проекту.

Державна політика: аналіз та механізм впровадження

Концептуальні засади державної політики. Державна політика, як політична діяльність. Визначення порядку денного у державній політиці. Технологія прийняття державно-політичних рішень. Запровадження державної політики. Моніторинг та оцінка державної політики. Державна політика України: сутність, механізми формування. Шляхи впровадження державної політики. Форми і методи політичного аналізу. Методика прийняття політичного рішення.

Політика і управління в умовах трансформації українського суспільства

Необхідність, мета та умови трансформації українського суспільства. Свобода і демократія в українському суспільстві. Трансформація політичної системи України. Розвиток взаємовідносин виконавчої і законодавчої влади в Україні. Суб'єкти української політики. Формування партійної системи в України. Політична опозиція в Україну. Економіка і політика. Політична стабільність і проблеми розвитку трансформаційних процесів в Україні.

Розвиток і функціонування української мови

Значення культурно-мовних процесів в сучасному світі. Регулювання мовної політики державними та законотворчими актами. Мовна ситуація в Україні. Положення Конституції України про українську мову. Українська мова як державна. Українська мова як мова української нації, основа її духовної та художньої культури, науки, освіти. Українська мова в засобах масової інформації. Українська мова у світі. Заходи щодо всебічного розвитку і функціонування української мови.

Забезпечення державного контролю за дотриманням антимонопольного законодавства

Конкуренція у підприємницької діяльності. Умови створення та розвитку конкурентного середовища. Стан розвитку конкуренції в Україні. Антимонопольне законодавство. Основні напрями конкурентної політики. Заходи щодо реалізації основних напрямів конкурентної політики.