Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Положення про ННІ ДЗН та ПВ

Положення про Вчену раду ННІ ДЗН та ПВ

Склад вченої ради ННІ ДЗН та ПВ

 

ІНСТИТУТ ДИСТАНЦІЙНОГО ТА ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ як самостійний підрозділ був створений 1 січня 2014 року.

До складу інституту дистанційного та заочного навчання Академії входять Київський, Львівський, Вінницький, Донецький навчально – науково - виробничі центри. В Академії та навчально-науково-виробничих центрах навчаються 1538 студентів.

Студенти інституту здобувають вищу освіту за спеціальностями Інформаційні мережі зв’язку, Телекомунікаційні системи та мережі, Технології та засоби телекомунікацій, Мережі та системи поштового зв’язку.

Бакалаври одержують базову освіту за напрямом телекомунікації в області телекомунікаційних систем, систем комутації, телекомунікаційних та інформаційних мереж, систем мобільного зв’язку, волоконно-оптичних систем передачі, захисту інформації в телекомунікаційних системах, в телебаченні і радіомовленні, поштового зв’язку.

Інститут готує спеціалістів та магістрів для розробки, проектування, побудови і технічної експлуатації транспортної первинної мережі, цифрових систем передачі по металевим, волоконно-оптичним, радіорелейним і супутниковим лініям зв'язку, побудови, експлуатації, адміністрування інформаційних мереж, програмування послуг інформаційних мереж і керування їх якістю, розробки та експлуатації технологій та засобів телекомунікацій, систем та мереж поштового зв’язку.

Потреба інформаційного суспільства у спеціалістах високого класу задовольняється впровадженням у світовий освітянський простір ІТ-технологій, завдяки яким стає можливим підвищення кваліфікації продовж життя.

Для студентів інституту, які бажають навчатися з елементами дистанційного навчання, організуються відеолекції, надаються повні пакети навчально-методичної літератури, є електронна база даних, наповнена навчально-методичним забезпеченням на електронних носіях, електронними підручниками та іншими медіаресурсами. Будується матеріальна база підтримки ІТ-технологій медіапроекторами, електронними дошками, спеціальним програмним забезпеченням.

Організація самостійної роботи студентів і контролю за її виконанням проходить при дистанційному навчанні за тими ж формами, що і при традиційному: консультації, контрольні роботи, курсові роботи, курсові проекти, дипломні роботи та проекти, магістерські роботи. Консультації та рецензування проводиться електронною поштою при обміні матеріалами між студентами і керівниками у міжсесійний  період.

Лекції для дистанційного навчання готуються професорсько-викладацьким складом, як відеолекції, презентації з накладанням голосу та можуть читатися он-лайн у мережі Інтернет студентам у віддаленій аудиторії або розміщуватись на сайті академії. Дистанційне навчання дозволяє використовувати віртуальний лабораторний практикум із кожної дисципліни. Контроль за виконанням лабораторних і практичних завдань здійснюється також з використанням ІТ-технологій за допомогою віртуальних серверів, електронної пошти, тестового контролю на комп’ютері, співбесіди з використанням сервісу SKYPE. Впровадження дистанційного навчання дає можливість індивідуального підходу у навчанні, засвоєння студентами кваліфікаційних рівнів у зручному для себе темпі.

У період навчання за основну мету у вихованні майбутнього висококваліфікованого спеціаліста фахівці інституту дистанційного та заочного навчання і професорсько-викладацький склад ставить формування у студента мотивації до навчання та відповідальність, без якої неможливе виконання самостійної роботи.

При викладанні дисциплін застосовуються інноваційні технології навчання – тести, ділові ігри, тренінги, що виробляє у студентів творче мислення. Використання ІТ-технологій в освіті є вирішальним фактором входження заочного навчання в міжнародний освітянський простір, розширення можливості доступу студентів до ресурсів вищої освіти, підвищення ефективності роботи студентів та якості освіти.