Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

НВЦ сприяння працевлаштування студентів і випускників та підвищення кваліфікаціі фахівців

«Розвиток і освіта жодній людині не можуть бути дані або повідомлені.

Кожен, хто бажає до них прилучитися, повинен досягти цього власною діяльністю,

власними силами, власним напруженням».

А. Дістервег

 

В останні роки новітні технологічні досягнення призвели до формування принципово нових галузей економіки, що здійснюють глибокий вплив на всю економічну діяльність суспільства. В першу чергу це стосується сучасної телекомунікаційної галузі, формування і розвиток якої є результатом активної науково-дослідної і дослідно-конструкторської діяльності її висококваліфікованих фахівців, у т.ч. й Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. Професіоналізм та накопичений протягом тривалого періоду досвід професорсько-викладацького складу ОНАЗ ім. О.С. Попова допоможе кожному, хто бажає реалізувати себе у професії, підвищити кваліфікацію шляхом навчання, спрямованого на підтримку та послідовне удосконалення професійних знань, умінь і навиків, зростання майстерності.

Підвищення кваліфікації є досить поширеною формою професійного навчання, оскільки вона є дешевшою, цілеспрямованою, менш тривалою, ніж нова підготовка. Конкретними завданнями підвищення кваліфікації є: забезпечення ефективного виконання нових завдань; підвищення гнучкості управління і придатності до інновацій; просування по посаді або в горизонтальному переміщенні; освоєння нових професій; підвищення розряду і адаптація працівників до нової техніки і технології.

Факультет підвищення кваліфікації (ФПК) як ланка безперервної освіти, створений у 1989 р. на базі відповідних курсів. ФПК сьогодні діє в рамках Факультету дистанційного навчання, підвищення кваліфікації, організації практики та працевлаштування студентів і випускників з метою поглиблення, розширення та оновлення професійних знань, умінь і навиків персоналу та подолання дефіциту висококваліфікованих кадрів не лише в інформаційно-телекомунікаційній сфері, а й у інших провідних галузях економіки.

Гнучка організація навчального процесу ФПК відповідає високим вимогам сучасних слухачів як з точки зору підбору навчальних програм, розроблених з урахуванням новітніх досягнень науки і технології, так і широти висвітлення їх тематичних розділів. Підготовка, що проводиться на ФПК, надає фахівцям можливості оволодіння сучасним телекомунікаційним обладнанням, новими інформаційними технологіями, дотримуватися відповідних норм і методів охорони праці в діяльності господарюючих суб’єктів будь-якої сфери економіки. Діяльність ФПК спрямована й на вивчення особливостей інтелектуально орієнтованої економіки, інноваційного менеджменту, соціології, що є вкрай актуальним для інноваційного становлення і розвитку сучасних національних компаній.

Заняття зі слухачами факультету проводяться викладачами ОНАЗ ім. О.С. Попова, які пройшли підготовку в навчальних закладах та університетах Англії, Німеччини, США, Нідерландів, Швейцарії, Словаччини, а також провідними фахівцями галузі із застосуванням сучасних методів навчання, навчально-методичної літератури, що відповідає останнім досягненням наукової думки, використанням сучасної комп’ютерної техніки на базі провідних кафедр та ФПК.

Підвищення кваліфікації на факультеті проводиться за акредитованими напрямами ОНАЗ ім. О.С. Попова (Ліцензія МОН України, Серія АГ, № 582010):

– телекомунікації;

– системи технічного захисту інформації;

– радіотехніка;

– мережі та системи поштового зв’язку;

– автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

– економіка підприємства;

– менеджмент;

– соціологія.

Підвищення кваліфікації фахівців відбувається як з відривом від виробництва, так і без (на бажання підприємств провідні викладачі ФПК виїздять до місця розташування замовника). Тематичні плани навчальних програм узгоджуються з підприємствами-замовниками. Терміни навчання залежать від посадових категорій фахівців. На період навчання на базі ФПК ОНАЗ ім. О.С. Попова, слухачі забезпечуються житлом і харчуванням.

Слухачам, які виконали навчальні плани й успішно здали іспити, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

З 2008 року на базі Факультету дистанційного навчання, підвищення кваліфікації, організації практики та працевлаштування студентів і випускників також діють курси з базової підготовки оцінювачів майна та майнових прав за такими напрямками, як:

1.           Оцінка об’єктів у матеріальній формі:

1.1 Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у т.ч. земельних ділянок та майнових прав на них.

1.2 Оцінка машин та обладнання.

1.3 Оцінка колісних транспортних засобів.

1.7 Оцінка рухомих речей, крім таких, що внесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що становлять культурну цінність.

2.           Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності:

2.1 Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності).

2.2 Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.

Курси діють згідно Угоди з Фондом державного майна України про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів від 02.12.2011 р. за № 453.

Щорічно на Факультеті дистанційного навчання, підвищення кваліфікації, організації практики та працевлаштування студентів і випускників підвищує кваліфікацію й отримує базову підготовку оцінювачів майна та майнових прав близько 300 фахівців. Основними замовниками, крім фізичних осіб, є: УДППЗ “Укрпошта“, Державна прикордонна служба, концерн “Радіомовлення, радіозв’язок та телебачення“, ВАТ “Укртелеком“, ДП “Спецзв’язок“, інші інформаційно-телекомунікаційні компанії.

Заявки на підвищення кваліфікації і базової підготовки оцінювачів майна та майнових прав приймаються на протязі року.

Наголошуючи на тому, що інноваційна діяльність телекомунікаційних компаній здійснює великий вплив на традиційні галузі економіки, висуваючи нові технологічні вимоги до продукції, організації виробництва, внутрішньогалузевої комунікації та управлінню персоналом, підкреслимо, що для успішного функціонування в умовах нового інформаційного суспільства всім ринковим суб’єктам необхідно своєчасно адаптуватися до останніх досягнень телекомунікаційної галузі, з якими колектив ОНАЗ ім. О.С. Попова готовий поділитися з кожним, хто виявив бажання розкритися у професії, підвищити свою конкурентноздатність на ринку праці.

 

Шановні наші майбутні слухачі!

Ми враховуємо у навчальному процесі, що Ви вже володієте певними знаннями і практичними навиками виконання своєї роботи. Ми знаємо, що Ви бажаєте отримати саме ту інформацію, яка потрібна для виробничої діяльності! Сучасні програми підвищення кваліфікації ФПК ОНАЗ ім. О.С. Попова ставлять за мету навчити працівників самостійно думати, вирішувати комплексно проблеми, працювати командою. Вони дають знання, що виходять за межі посади і формують бажання вчитись. Професорсько-викладацький склад ОНАЗ ім. О.С. Попова, провідні фахівці галузі телекомунікацій чекають на Вас на нашому ФПК!

Контактний телефон: (048) 705-02-84
моб. 050-672-56-03

Електрона пошта: s.suhoruchenko@onat.edu.ua
 

ПЕРЕЛІК ТЕМАТИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ ФАКУЛЬТЕТУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Діяльність з оцінки майна