Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Аспірантура та докторантура

Завідувач аспірантури – Маслова Жанна Іванівна.
Закінчила філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова 1988 року, з 2000 року – викладач вищої категорії. В Академії працює з 1998 року за сумісництвом; з 2003 року – декан ВННВК “Зв'язок”, викладач кафедри філософії та українознавства; з 2005 року – завідувач аспірантури.


Аспірантура та докторантура забезпечують підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації – докторів філософії та докторів наук. Основні функції структурного підрозділу:

  • координація діяльності кафедр з отримання ліцензій для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії;
  • координація діяльності кафедр та вченої ради академії щодо відкриття докторантури для провадження освітньої діяльності на науковому рівні вищої освіти з метою підготовки здобувачів ступеня доктора наук;
  • формування плану прийому за державним замовленням до аспірантури та докторантури;
  • формування приймальної комісії, предметних комісій для прийому до аспірантури;
  • організація та проведення вступних випробувань, зачислення до аспірантури;
  • координація діяльності кафедр та вченої ради академії щодо організації вступу до докторантури, зачислення до докторантури;
  • прикріплення осіб, які професійно провадять наукову або науково-педагогічну діяльність в академії, для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза  аспірантурою;
  • організація процесу підготовки аспірантів, докторантів та осіб, які прикріплені до академії з метою здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза  аспірантурою;
  • організація прийому кандидатських іспитів, формування екзаменаційних комісій з прийому кандидатських іспитів (для аспірантів та здобувачів, які вступили до аспірантури до 2016 року);
  • підготовка звітності про діяльність аспірантури та докторантури ОНАЗ ім. О.С. Попова.

 


А С П І Р А Н Т У Р А

Аспірантуру в ОНАЗ ім. О.С. Попова відкрито у 1962 році. На цей час в аспірантурі відкрито 12 наукових спеціальностей, за якими відбувається навчання аспірантів з відривом та без відриву від виробництва (на бюджетній та контрактній основі) які вступили на навчання до 2016 року: 

05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі;

05.12.07 - антени та пристрої мікрохвильової техніки;

05.12.13 - радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;

05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи;

05.12.20 - оптоелектронні системи;

05.13.07 - автоматизація процесів керування;

05.13.21 - системи захисту інформації;

05.13.22 - управління проектами та програмами;

05.27.01 - твердотільна електроніка;

08.00.03 - економіка та управління національним господарством;

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.07.2016 р. № 816 “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні” Одеській національній академії зв'язку ім. О.С. Попова розширено провадження освітньої діяльності за такими спеціальностями:

051 Економіка (ліцензійний обсяг — 13 осіб);

125 Кібербезпека (ліцензійний обсяг — 13 осіб);

151 Автоматизація та комп'ютерні технології (ліцензійний обсяг — 10 осіб);

172 Телекомунікації та радіотехніка (ліцензійний обсяг — 41 особа).


Д О К Т О Р А Н Т У Р А

Докторантуру в ОНАЗ ім. О.С. Попова відкрито у 1991 році. На цей час в докторантурі відкрито 6 наукових спеціальностей, за якими відбувається підготовка докторантів, які вступили в докторантуру до 2016 року:

05.12.02 - телекомунікаційні системи та мережі;

05.12.13 - радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;

05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи;

05.12.20 - оптоелектронні системи;

08.00.03 - економіка та управління національним господарством;

08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

         Згідно із п. 38 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 в академії відкрито докторантуру за такими спеціальностями:

- за рішенням вченої ради ОНАЗ ім. О.С. Попова (протокол № 9 від 27.04.2016 р.):

051 Економіка;

172 Телекомунікації та радіотехніка.

- за рішенням вченої ради ОНАЗ ім. О.С. Попова (протокол № 5 від 29.12.2016 р.):

125 Кібербезпека.


Рішення приймальної комісії

Допуск до вступних випробувань - 16.08.2017

Рекомендація до зачислення - 14.09.2017

Допуск до вступних випробувань - 17.10.2016

Рекомендація до зачислення - 14.11.2016


ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРИЙОМ ДО АСПІРАНТУРИ ТА ДОКТОРАНТУРИ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ ОНАЗ ІМ. О.С. ПОПОВА У 2017 РОЦІ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ ОНАЗ ІМ. О.С. ПОПОВА У 2017 РОЦІ

ПРАВИЛА ТА ПРОЦЕДУРА ПРИКРІПЛЕННЯ ДО ОНАЗ ІМ. О.С. ПОПОВА ОСІБ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ЗДОБУВАТИ ВИЩУ ОСВІТУ

СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ПОЗА АСПІРАНТУРОЮ, У 2017 РОЦІ

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Телефони: +38(048)70-50-267 (аспірантура),

+38(048)70-50-460 (проректор з наукової роботи).

Контактний телефон міжнародного відділу: проф. Шульган, тел. +380487050224, e-mail: shulgan@onat.edu.ua