Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Опис найбільш ефективної розробки

Спосіб адаптивного передавання корисної інформації в мережах с комутацією пакетів

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Основні характеристики, суть розробки: Запропонований спосіб включає динамічне зменшення або збільшення кількості службової інформації, що передається разом із корисною інформацією каналом зв'язку та, як наслідок, зменшення або збільшення пропускної здатності необхідної для передавання корисної інформації, блоки корисної інформації з різних сесій разом із міні-заголовками одержаними шляхом застосування методу компресії-заголовків, збираються до єдиного агрегованого блока даних, який містить один спільний службовий заголовок, протягом часу агрегації, розмір якого динамічно підлаштовується до параметрі-трафіку та мережі, на одному кінці каналу зв'язку з подальшим відтворенням первинних блоків даних, в кількості рівній кількості блоків корисної інформації в агрегованому блоці, на іншому кінці каналу зв'язку. В запропонованому способі на кожній зі сторін каналу зв'язку реалізовано компресор та декомпресор. Як компресори, так і декомпресори оперують спеціальними таблицями контекстів сесій, а також містять алгоритми, які дозволяють адаптувати їх роботу до зміни параметрів трафіку та мережного оточення. За допомогою інформації, яка зберігається в зазначених таблицях, компресори можуть не передавати всю службову інформацію для кожного блока корисних даних, а попередньо забезпечити передавання першого з блоків даних в межах всієї сесії декомпресору і в подальшому передавати лише унікальний ідентифікатор контексту та спеціальні інформаційні повідомлення у разі відхилення службової інформації в наступному блоці тієї самої сесії від очікуваних значень. Додаткове зменшення обсягу службової інформації досягається за рахунок агрегації блоків даних з різних сесій, що надходять до компресора протягом періоду часу меншого за середню різницю в часі між надходженням двох блоків з однієї сесії. В контексті пропонованого способу розуміється процес обміну інформацією між двома чи більшою кількістю вузлів телекомунікаційної мережі за допомогою блоків даних, що мають ту чи іншу сукупність ознак, що дозволяють одностайно ідентифікувати належність блока даних до сесії.

Головною властивістю пропонованого способу є його адаптивність, тобто наявність механізму контролю за додержанням якості обслуговування через регулювання граничного розміру додаткової затримки, що вноситься на вхідній стороні каналу. Якість обслуговування при передаванні трафіку за допомогою пропонованого методу залежить від двох складових, кожна з яких гарантує визначений його рівень (Class of Service) під час передавання інформації між компресором та декомпресором: підтримки максимально припустимого часу затримки та бажаного розміру "коефіцієнту ефективності".

Патенто-, конкурентоспроможні результати: Наукові доробки авторського колективу: монографії - 2; статті - 4; охоронні документи - 1.

Порівняння із світовими аналогами: Найближчим аналогом пропонованого способу передавання корисної інформації в мережах з комутацією пакетів є спосіб мінімізації службової інформації при тунелюванні RTP- 5 навантаження, який передбачає збір до єдиного агрегованого IP-пакету протягом фіксованого часу агрегації голосових кадрів з різних RTP-сесій, в результаті чого досягається зменшення кількості службової інформації, що передається разом із корисним голосовим навантаженням крізь тунель утворений в ІР-мережі.

Як пропонований спосіб, так і його найближчий аналог базуються на використанні двох методів мінімізації службової інформації: методу компресії заголовків та методу агрегації сесій.

Однак одним з ключових недоліків відомого способу є його статичність, тобто відсутність механізмів адаптації параметрів його роботи під параметри трафіку та мережі. Іншим важливим

 

недоліком відомого способу є його прив'язаність виключно до голосового трафіку, що не дозволяє використовувати його для підвищення ефективності передавання інформації при наданні немультимедійних послуг. Поставлена задача подолання зазначених недоліків. Технічне рішення задачі можливе за рахунок використання адаптивної мінімізації службової інформації за умов уніфікації протоколів зв'язку для всіх типів мереж, що передбачають комутацію пакетів.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Пропонований спосіб дозволяє не тільки в 1,5-3 рази зменшити загальний обсяг інформації за рахунок зменшення обсягів службової інформації, що передається із кожним блоком даних, в динамічному режимі здійснювати адаптацію базових параметрів роботи каналу зв'язку до змін, що відбуваються із трафіком (зміна кількості джерел або інтенсивності блоків даних в сесії), а також передбачає динамічне управління процесом передавання інформації з боку мережного адміністратора.

Для повного визначення процедури роботи в кожному конкретному випадку необхідно визначити функції залежності "коефіцієнту ефективності" та часу затримки від "часу агрегації".