Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Опис найбільш ефективної розробки

Розроблення новітніх технологій побудови мереж наступних поколінь

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

Основні характеристики, суть розробки: Розроблено науково-методичні основи двох принципово нових високоефективних інваріантних до видів трафіку телекомунікаційних технологій (UA-ITT та ЕХ) побудови конвергентних мультимедійних мереж наступних поколінь, які можуть повністю замінити собою основний стек протоколів мережі Інтернет - TCP/IP, який з самого початку не був призначений для передачі інформації в реальному часі та має надзвичайно низьку ефективність такої передачі при негарантованій якості послуг.

Патенто-, конкурентоспроможні результати: Наукові доробки авторського колективу за тематикою проекту: монографії – 2; статті – 26; авторські свідоцтва – 9; патенти — 6, внесків до Міжнародного союзу електрозв'язку - 7

Порівняння із світовими аналогами: Недоліки сучасної інформаційної інфраструктури призводять до того, що разом із корисною інформацією виникає необхідність транспортування службового навантаження, яке використовується, насамперед, саме для подолання проблеми узгодження різнорідних технологій між собою. Основними перевагами нових технологій перед існуючими вітчизняними та зарубіжними аналогами є: гнучка система адресації зі змінною довжиною адреси, а також суттєве зменшення обсягів передавання службової інформації в каналах зв’язку (у 3-6 разів порівняно з існуючими IP-мережами); зменшення часових витрат на інкапсуляцію даних більш ніж у 3 рази тощо.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Оцінка ефекту від впровадження технологічних рішень системи адресації із змінним розміром мережної адреси може бути виконана із застосуванням спеціально розробленої методики, яка базується на методі приведеної вартості (розрахунку інтегрального економічного ефекту від інвестиційного проекту). Так, наприклад, для технології ЕХ проведені розрахунки для мережі типового датацентру з 1000 серверів дозволяють стверджувати про наявність впевненого економічного ефекту у вигляді NPV, що перевищує 200 тис. грн за три роки при вартості комплекту програмного забезпечення на рівні 50 тис. грн, при обсягах щогодинного інформаційного обміну між двома вузлами мережі, що перевищують 10 ТБ.