Skip all go to Content
Skip all go to News
Skip all go to Navigation

Опис найбільш ефективної розробки

Розробка науково-методичних основ інтегрованої технології телекомунікацій наступних поколінь

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова

 

Основні характеристики, суть розробки: Головною ідеєю проекту є застосування 3-рівневої моделі взаємодії відкритих систем (фізичний, мережний та прикладний рівні) та принципу динамічної комутації потоків. В основу проекту покладені результати попередніх досліджень у напрямку вдосконалення існуючих систем адресації, маршрутизації та комутації.

Патенто-, конкурентоспроможні результати: Наукові доробки авторського колективу за тематикою проекту: монографії – 1; статті – 15; авторські свідоцтва – 3; патенти - 4

Порівняння із світовими аналогами: Недоліки сучасної інформаційної інфраструктури призводять до того, що разом із корисною інформацією виникає необхідність транспортування службового навантаження, яке використовується, насамперед, саме для подолання проблеми узгодження різнорідних технологій між собою.

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та реалізації, показники, вартість: Очікуваними перевагами нової моделі взаємодії відкритих систем перед існуючими вітчизняними та зарубіжними аналогами є: гнучка система адресації зі змінною довжиною адреси, а також динамічна комутація потоків, які значно покращують співвідношення корисної та службової інформації в каналах зв’язку (у 3-6 разів порівняно з існуючими IP-мережами); зменшення часових витрат на інкапсуляцію даних більш ніж у 3 рази; підвищення ефективності використання мережного обладнання та ліній зв’язку (комутаторів, маршрутизаторів тощо); зниження собівартості транспортування інформації по мережі за рахунок скорочення службових параметрів в протоколі ITT.